Partida de defunció

Bm-1768-7.8

         Bartomeu
Julià Artigues, fill de Guillem y de Margalida, consorts quondam, de la present
Vila de Felanitx, rebuts els Sagraments, morí al primer de janer 1768 a una casa del carrer
de Jullevert. I en son Testament que al 30 de desembre ordenà en poder de
Anthony Maymó Notari, elegí en marmassors seus estos: Elisabeth Mora sa muller,
Miquel y Joan Julià sos germans.

             Elegí
sepultura en lo Convent de Sant Agustí de la present Vila, a disposició de sos
marmassors.

             Deixà
al Rd. Sr. Rector o Vicari 5 lliures per sos drets; 3 lliures a la Terra Santa y una
missa a Sant Salvador.

           Y
mana que de sos bens sien preses 12 lliures, de les quals, pagats els gastos de
son enterro y misses y lo restant de dites 12 lliures vol misses a disposició de
dits sos marmassors.

             Y
així lo firma. Llorenç Bennàsser, Pvre. y Vicari.