Penes imposades pel Governador de l’Illa

            PENES CRIMINALS.

            Les penes que són ordinàries en esta
Illa com en Mallorca, córrer la
Vila sens assots los de la Illa. ab assot los estranjers, estat al castell,
o, aclavar la mà, clavar la llengua, clavar membre, dit o mà, tallar orelles y
axellar a temps o perpètuament, posar a galera, a temps o perpètuament o
penjar, o, esquarterar, y si serà sodomita deu esser cremat, y si serà renegat,
asejatat y apedregat, en cas que vulla morir com a moro, si tal renegat fos
pres en batalla, o, altrament posat en poder de christians y no en cas que
voluntàriament se posàs en poder de aquells per reconciliar-se noresmeñys y
altres penes a arbitre del jutje y segons se dirà.

 

            QUI TRENCARÀ ABELLAS.

            Y conformant-se dit Governador ab la Real Pragmàtica contra los
lledres de carn y abellas, ordena estatuex y mana, que qualsevol que.s trobarà
o traurà mel, o abelles de abellar de altri y romprà cases de abelles, que no
sien sues, aquell o aquells, que tal cosa hauran comesa y perpretada encórrega
en pena de tres añys de galera conforme dita Real Pregmàtica, la qual pena
declarada per dit Governador, per juy de prohòmens sie encontinent executada
sens admetre recursos ni appel.lacions ni altres diffugis com axí se a usat y
observat después ensà de la publicació de la Real Pregmàtica.

 

            QUI TRENCA MOLÍ O SITJA.

            Y com los molins y sitjes sien sots
la protecció y guarda Real y se esdevinga en la present Illa moltes voltes, per
mals hòmens rompre aquells, aquelles, ordena y mana dit Governador, que
qualsevol que romprà sitjes o molins robant forments, o, farines de aquells,
aquell o aquells que tal delicte hauran comès caygan en la mateixa pena, que
encorren los que rompen abelles segons en la precedent ordinació se conté y si
se haurà de posar altre major pena conforme la calitat del furt y
sircunstàncies del delicte que haurà comès puga imposar-se a coneguda del
Governador y Prohòmens.