Pere Antoni Jusama («En Serral»): Una lliçó

Bm-1915*-2.1

            Persones
enamorades,

            vos
don aqueixa lliçó,

            no
per fer de fanfarró

            ni
per tirar botillades.

            Hi
som per dar instrucció

            a ses que estan atrassades:

            alguns casats i casades

            canvien d’aguiaró,

            tenen
es pa menjador

            a
ca seva, a un racó,

            de blat-xeixa recovades,

            i
amb ordis i amb civades

            d’aquelles més mal granades

            se’n
van a canviar-ló.

            I
fan per estar millor

            aqueixes
animalades,

            fent
aquestes baratades

            que
és pecat baratar-ho.

            I an es peus des confessor,

            venguen bones confessades!

            i
paren i fan parades,

            un
cop paren, s’altre no.

            N’hi
en pren com s’emplomador

            que emploma olles cruiades,

            que vessen com les ha
emplomades

            tant com abans o pitjor.

            Pensant
sempre du’ es carbó

            apagat, fent flamarades.

            No volguent ser murmurades

            cercant es murmurador.

            Ells volten i fan voltades,

            cercant, però, encontrar-ló.

            Fan jocs a un gat traidor,

            no volguent quedar rapades. 

            Se
tiren dins un caló

            no
volguent quedar banyades.

            Volen
ser ben festejades

            tenguent
mal festejador.