Pere Fiol: Sonet en llaor de Terrades

Bm-1590-2

     De sabis y de gént
exercitada

  Es
tenir en las còsas providéncia,

  Are molt més en téms de pèstilencia,

  Quant del vehí la barba esta cremada.

    Donchs
prevenir será cosa acertada

  Lo
mal primer ab vera peniténcia;

  Aprés
ab l’art, bon estil, y prudéncia,

  Dest bon Doctor, en póch paper ciffrada.

    Es un rascuñ, una ombra, es una spira

  Del
ardent fóch que crema ses entrañas

  En
amor de son proxim abrasades.

    Es est llibrét, un rastre, per qui’l mira,

  Del tresór y riqueses tan estrañas

  Que
enterradas estaven en Terrades.