Pere Frexa: Carta de Pere Frexa al seu fill

Bm-1506-4

              Jhs. En Malorqua a xvj de abril M. D. vj.

            Molt amat e carissim fil:
Ja per altras scrit vos tinch; aquesta sera per replicar part de aquelas e dar
vos avis del seguit apres. Per aquelas vos tinch dit com he rebudas unas
vostras letras ab la barxa del procurador reyal, ab la qual he rebut hun porch
e hun sarrio, la qual deyeu donas al senyor en Toni Nadal; perque us dich que
le rebut e donat a dit Antoni Nadal. E per semblant lo senyor en Johan Sequals
ha rebut los sis porchs e la bota de segi li aveu tramesa; ja per letra sua ne
sereu avisat de tot, e per semblant dels cambis li aveu tramesos a rebre, dels
quals es estat molt ben pagat.

            Mes avant vos avis com ab
la carraca de Artieda vos he tramesos dos balons en que ha deu draps setzens e
dos vintens; crech migensant Deu los aureu ben rebuts; ab lo primer dau avis de
la rebuda. E ab dita barxa vos avisava molt larch de moltas cosas, per semblant
aja vostron avis de tot. Ab aquestas letras me dieu que vaja a casa de mossen
Gaspar Tomas e que li pach lo que el mostrara li sia degut per lo senyor; dich
vos que hi so anat e an me mostrat lo conta e que seria cobrador xij. liures
ij. sous vj, restas de major conta, e yo he feta promesa de pagar dita cantitat
ten prest ajan feta e fermada una apoca en la forma que mossen Feliu Busquet
sap, lo qual te letra del senyor misser Dusay e am dit que no pach fins ajan
fermada dita apoca; axi la cosa no esta per mi; dareu ne avis aqui al senyor.

            Mes avant me dieu ab dita
letra que lo senyor vol que aneu hun viage, e que si fara be, e nom dieu a on;
nostre Senyor vos lax ben desliberar.

            Mes avant me dieu que no
entraven encara formatges frescals, e que feu conta de trametre men huna suma;
pler aure que ho fassau, que yo crech se vendran be. Los que ha portats en Suris se son venuts a bel
preu per esser prims, e los que ha
portats en Pastor per semblant, per esser vels los ha venuts a ij. liures xij.
sous lo quintar; siaus avis. Sin trameteu feu sian bons e prims si fer se pora.

            De cuyram vos avis com
nich ha de Castela e tot ses venut a temps; cuyram daqui se vendria a vj.
liures x. sous ab hun poch de temps; al contant nigu no te diners; siaus avis.

            De lana no nich ha, per so
nous puch dir que val. De la que tenim en Alecant fins vuy non tinch rao
niguna; ja li he scrit ho abarate o com se vuyla quen fassa fi;
no se ques fara.

            De fideus de aqui que
fossen bons yo crech se vendrian a xexanta, siaus avis; no nich ha sino de
Trapana e venense a vuyt dines la liura, empero no sen ven gayra; sin poreu
aver trametau ne qualque carratel.

            No maveu avisat enguany si
trametreu egos; de och o de no avisau men en temps.

            Ja per altres vos ne
avisat dels deutes ab execusions no aver alguna cosa, e asso per causa de la
mala anyada hic es stada; no fas sino executar los qui deuen de defora e per
semblant los de la ciutat.

            Assi dien alguns qui son
vinguts de aqui que la anada vostra sera a Masalquibir, perqueus prech que del
que sera que men aviseu en secret, gran pler men fareu, e nostre Senyor quius
do bona endresa axi com yo volria eus guart sempre de mal e de peril, amen.

            Ab la barxa den Miquel
Garau vos trametre hun parel de dotsenas de fogasses; yo crech se spatxara la
setmana qui ve.

            Per la present mes nom
ocorra, ara per lo present, sols me acoman<an> molt al senyor virrey e a
la senyora, dels quals tostemps so al servir lur, e per semblant a vostra muler
molt me acomanau, e per semblant vostra mara se acomana molt a tots e a vostra
muler molt, molt desijant saber si es prenyada, daunos ne avis, e a vostra
sogra molt nos acomanau; e lo Sant Sperit sia en guarda de tots, amen.

            De vostra para qui a vos
molt se acomana.

                                                             Pere
Frexa.

             Al molt honorable en
Barthomeu Frexa sia dada, en—Caller.