Procés a un metge

Bm-1485-7.3

            La dona Lorença muller del honor n’Anthoni Gil tintorer de Mallorques testes citada es cridada jurada e interrogada.

(…) 

            E dix que ella ha vist be lo dit mestre Anthoni practicar la filla del dit Cirera, axi del mal dels ulls com de les porcellanes que aquella tenia, en lo qual practicar ella testes vehia que lo dit mestre Anthoni ab les medecines e naffres que li ffehia, donava molta passio a naquella e que aquella se congoxava molt de la passio que aportava, be es veritat que aquella era millorada algun tant de la vista, que se vehia millor que no ffehia de abans, veritat és que encara tenia moltes de ffeses en los ulls e en lo coll, ab que part de les naffres ffossen guaridas, ni havia daltres qui eren per a guarir. E venc axo apres de les naffras que havia ffetas, ne exian altres porcellanes. Si empero aquell la haguere guarida, que si tot temps la hagues practicada, ella dita testes die que no’i sab sobre. Sino que lo remet a deu. Es ver que abans creu de no que de si com ja era quasi morta com la ha llexada. Be es ver que en lo principi començaren la a practicar et dit Cirera se llonia molt del dit mestre Anthoni, emperò apres vegent que sa filla tots temps se enderrocava o sen congoxava. E per quant es al interrogatori fet sobre los testimonis que lo dit mestre Anthoni demanava li fossen dats per lo dit Cirera e que aquell lo manassàs dihent que sen anàs, dient ella testes que veritat es que per la filla del dit Cirera fonch pregat lo dit Cirera que li donàs qualque diner perque ell treballava be [en] la sua ffaena e sentenia per consens als principis e que de ffet lo dit Cirera li dava quatre lliures emperò que aprés tornantli a demanar aquell dix que no lin volia dar, que sa filla li havia morta e que li ixqués de casa, manassantli no sab [en] quina manera de manasses, be entés que dix que si era sa e jove que ell li daria la paga que merexia. Se manasse de coltellades no, a ella testes no li recorde. Sobre lo VII interrogatori, so es si sab que lo dit Cirera tostemps digues per be del dit mestre Anthoni fins que li demanà diners. E dix que veritat era que al principi ell se dehia be emperò que aprés, que vehia que sa filla sa endolentia e aquell li demanava los diners, llavors sa vengué a barallar ab ell en la manera que demunt ha dita. Sobre lo VIII interrogatori fonch interrogat, so es si sab que per haver lexada lo dit mestre Anthoni la dita fadrina, per les dites manasses que dehia li eren ffetes, aquella sa morta. E dix que no’i poria dir si ffora morta o no, be es ver segons entenia a dir a la ffadrina que ella se tenia per morta e que si no sen ffos anat que talment lo hagueran ffet axi de casa. Sobre lo VIIII, so es si sab que la dita fadrina, apres que lo dit mestre Anthoni la hagué lexada, que dita fos trobada bruta ffins a la cinta que no es stada a cassa. E dix que no sab tal cosa. Interrogat si sab so que deposa. E dix que per que lo ha vist. Interrogat de presents e dix que no sab que hi hagués altre sino ella que la pensava.