Pronòstic de l’any

Bm-1728-9.1

            Segons retgles de Cortés y
altres moderns, toca enguañy al govern a Júpiter, per comensar lo añy 1728 en
dijous, dia propi de dit plenet. Però, per trobar-se Saturno prop de ell, temo
no li fasse fer alguns desberats. Però sobretot mos assegura bon añy y pau en
las cases. Este plenet predomina sobre las testas coronades y ministres de
justícia; sobre los juts, lliberals, nobles, prudents y piadosos, però
ambiciosos de onras, dignidats y puestos grans, posant de se part los mèrits y
diligèncias necessàries per alcansar-los. Judícan los señals morts de alguns
animals, ràbia en los cans y algunes melaltias de sanch; feyna per los berbers,
tempestat an el mar y molts de deutes surtiran a cort. Però sempre Déu és sobre
tot.


Cullita

            De
xexa y blat judícan los astros bona cullita, axí mateix del past del bestiar de
cabestre y de cerra, com és ordi y ·vena, aglans y garrovas; de olives y reyms,
dos tersos; de tot llagum, abundància; de cria y formatge, gran còpia; de lli y
càñom, molt, per filar y fer besetges los miñons. Metles, dos tersos; nous y
vellanas, n’i aurà si en porten de Barcelona; fruyta de piñol, no en falterà, y
de figues, un gros esplet, y encare de flos n’i aurà més; alerta ungles negres,
las estivades aniran bones, però malons, los de primera flor. Hortolissa, en
abundància. Mel y seda, medianament. Déu, qui tot ho pot, ho fassa abundant.
Qui és sobre tot. Amèn.


Eclipsis

            Este añy ay aurà dos eclipsis de la Lluna, un en lo ple de maig
y lo altre en lo ple de novembre.
Alerta, coronats.