Rafael Bover: Romanç

Bm-1600*b-2

  No te espantes que jò cànt,

  Perque
m’ en pren com al cisne,

  Qui quant ja no tè esperansa

  Cantant acaba sos dias.

  Com veix
que ma desventura

  De poder parlarte ‘m priva,

  No
es molt que ma vida acapia,

  Puis
d’ aliment ma servia.

  Mos
ulls llamentan y ploran,

  Mon còr se romp com á vidra,

  Mas
entrañas s’ arrabassan,

  Ma
esperansa se mostia.

  Com veix
que tú no tens culpa

  Sino alguns qui no deurian…

  Perque
si en tal perseveran

  Es
imposible que viscan.

  Plòr
aquell estat alegre

  Que
jò parlarte solia,

  Y
are per ma desgracia

  Apenas
mos ulls te miran.

  Plòr
la llibertad passada,

  Que
impediment no tenia

  Pera servirte á la clara,

  Que era lo
que em dava vida.

  Mes ara vòl la fortuna

  Mostrarse
ab mí tan esquiva

  Que no em dona llòch, pastora,

  Perqu’ una paràula et diga.

  Pero
tot axò no basta,

  Perque
mon còr may te olvida,

  Y
diven que la privansa

  A
mes apetit obliga.

  Axí puch dexar de amarte,

  Pastora,
sia que sia,

  Com pòt el
mar axugarse

  De sas
àyguas cristalinas.

  Pastora
mia, procura

  Fer lo
mateix, no m’ olvidas,

  Y las paràulas qu’ em dius

  Fe
que no sian fingidas.

  No
desmais en mon voler

  Y
de lo que et dig confia,

  Perque
lo amor vertader

  Sa
prova ab los imposibles.