Rafel Sancho: Llibre de memòries

Bm-1632-1647-13.3


(…)

             Fas
memòria com a 16 de fabrer 1632 morí mon onclo Miquel Brotat, forner, y a 17 de
dit lo enteraren a Santa Eulària. No Se. lo tinga al sell. Amén.

(…)

          Fas
memòria com vuy diumenge, que contam ab primers
de maig 1644, a
una ora abans de mig dia mataren ab una escopetada lo P. misèr Ill. Llompat. No
Señor lo tinga en lo cell.

(…)

            Fas
memòria com vuy, a 9 de juñy 1644, aportaren de Petra set òmens morts, asò és,
Pere Prohens, Thomàs Galmés, Pere Jordi Corbaran, Antoni Pou alias furiós, Ramon Pons Omar, Jaume
Parelló, Gabriel Genovard dit es farret y a Juan Planes. Nte. Señor los tingua
en lo cell.

(…)

             Fas
memòria com vuy dijous, que contam a 8 de 8bre[octubre] 1643, a punta de dia parí,
me germane Juane, muller de mo Matheu Bertran, un fill, y lo andamà,
a 9 de dit, lo batiaren en Santa Eulàlia y li posaren nom Juan baptta. Fonch
padrí lo señor Hieroni Socies, marqueder, y padrine me cosine Margalida Fons y
Bover, muller de mo Miquel Fons Suñer 1643.

(…)

          Fas
memòria com vuy diumenga, que contam a primers de maig 1644, parí, me garmana
Catalina, muller de mo Juan Campamar, notari, une filla, y li
posaren nom Agne. Fonch padrí lo sr. misèr Jordi Sureda y la sra. dona
Magdalena Sureda y Cinglada, muller del sr. Jaume Cinglada.

(…)

             Fas
memòria com vingueran vuy, que contam a 5 no[novembre] 1645, sis
galeras de Dénia, ab las quals vingué lo Illtrm. Sr. Conde Alarchos, juntament
ab sa muller y moltas señoras criades suas y molts cavallés criats de dit
señor; y per desembarcar de la gallera féran un pont de fust. Y també vingué ab
ditas galleras lo generalísim de le orde de Sant FFs. Y tanbé vingué ab ditas
galeras lo Sr. Almirante de Castilla, que va per asar governador de Millà. Y a
8 de dit partiran ditas galleras de assí, que diuen van a Càllar y de Càllar a
Nàpols. Déu los don bon viatje. Amén.

(…)

            A
6 de agost 1646, a
duas oras a pasar dematinada, parí, me germana Juana, muller de Mo
Matheu Bertran, une filla, y lo matex dia la batiaren a Santa Eulària. Fonch
padrí Juan Batta. Sancho y Anna Sancho, mos germans. Li posaren nom Sparansa
Eulària. Nostre Señor la fasa une santa.
Amén.

(…)