Rebut pel retaule de Sant Jeroni

Bm-1510-7.6

            Yo, Pere Terens, pintor, he rebuts contans de vós, mos. Grabriel Móra, deu ducats d·or vanatians, dels quals hi ha dues liures les monges han pagades de la capta del Dijous Sant, e més hi ha quatre liures tretze sous vos ha donades mos. Johan Miquell, procurador llur, e les restants nou liures e set sous aveu vos pagades mos. Gabriell Móra. Són porata de major cantitat del retaulla de Sent Geroni. Fou a xii de abrill, any M.D. e deu.