Rebuts diversos del convent del Sant Esperit

Bm-1798-1799-7.6

El abaix firmat, asistent del Procurador del Convent del St. Esperit, he rabut
del Senyor Joseph Riutort quatre
lliures y deu sous: dich 4 lliures 10
sous y és a cumpliment per los Añys 1795, 96, 97; per 1 lliura 10 sous cens fa a dit convent
als 24 octubre

Palma 18 janer del 1798 Són 4 lliuras 10 sous.

Fra Antoni Sastre Prevere Religiós Trinitari.

 

Als 30 Novembre del 1798 he rabut de la Senyora
Juana Anna Tugores Viuda
del sobredit Senyor Riutort, com
hereva usufructuària: una lliura, y deu sous, dich 1 lliura 10 sous y es á cumpliment per lo Añy 98 per cens fa al del Convent del St. Esperit

Són 1 lliura
10 sous

Fra Antoni Sastre Trinitari, y Procurador

 

Als 21 novembre
del 1799: el abaix firmat, he rabut de Doña Cathalina, y Margalida Riutort
Germanes; una lliura y deu sous. Dich 1 lliura
10 sous y és a cumpliment per lo Añy 1799 per cens fan al Convent
del Sant Esperit.

Són 1 lliura
10 sous

Fra Antoni Sastre Trinitari, y Procurador.