Rebuts diversos (Sineu)

Bm-1837-1841-7.6

En dit nom he rebut de Don
Mariano Grasies una lliura setsa sous per la pensio de 1836, dic 1 lliura 16
sous.

Vuy 28 de febrer 1837

Julià Thomàs

 

El abayx firmat he rebut de vuit [text il·legible] per tres anys fins als
presents y á cumpliment per compta dels sensals 
á vin pesates cada ány de Dn Mariano Gracies.

Palma 21 de ….. de 1841

Son cinc lliures 8 sous

Julià Thomàs

 

No fas ja este censal per haver permutade la sue hipoteca qui son unes
cases en el fora de la Vila
de Sineu jo y mon fill Pedro els dos cortans de terra indivisa y lloch de la
heretad de Barthomeu Crespi conforme acte de 4 de Octubre de 1841 en poder de Don Pedro Francisco Riutort Notari.

Mariano Gcacias