Regals de Reis

Bm-1911-8

            Els Reys d’enguany

 

No s’havía vist may á Sineu es regalos qu’han deixats aquets bons senyós.
Aparte de ses moltas juguetas qu’han posadas dins ses sebatas de s infans, han
feta contenta molta de gent gran que ni tan sols posaren sa sebata á la fresca.
Y es que dagueran
trobá que s’ho merexíen els agraciats.

            A
n’el tio Jaume, l’ hi deixaren unas cucales perque axi pogués mes be no veura
certas cosas d’ es seu nebot.

            A
n’el Sen Mateu, una colecció de banyes se cosa mes preciosa.

            A
mestre Bernat, una trompa y una esmoladora.

            A n’en Fonoy, un encensé per encesá Mestre Tomeu Ciri.

            A n’en Lluís, una botella d’oli de fetge de
bacallá perque cobri lo molt que pert per un’altra part.

            A
n’en Toniet Nan, una gramática parda perque aprengui de lletra menuda.

            A
n’en Sech, una pipa de fust y una ploma de ganso.

            A
un metxe gras, un rastell per llevá es serol d es seu capot y una báscula per
vendrerló á pès.

            A
ne Xisque Espelma, un maridet per escaufarsé es peus, per falta de maridot que
l’ hi escaufi un’altre cosa.

            A
sa minoría de‘ s que son mes pochs, un joch de carabassas per-hom perque puguin
milló salvá es temporal que capetjan y arribá á port.

            A
set fogoneus associats, una careta vermeya, perque milló puguin representá es
papé de dimonis boyets.

          A
un sin número de fogoneus sensa associá, un tractat d’Urbanidad, perque cada
fuye los pugui serví, ja que no de altre cosa, per un torca-bocas per en havé acabat de diná.

            A
n’en Culassia, una banca de matá porchs y un’altre banca de set y mitx.

            A
mestre Juan Gris, un Tio Llorón
perque l’enseny de plorá per cuant haurá de aná á demaná cualque cosa.

          A
Mestre Tomeu Ciri, una canya de gordá endiots, un cervell de mè per cuant haurá
acabat de fondre es seu (que ja l’ hi falta poch) una recomendació per San Boy y un menescal de cartó qu’el
visitará un día part altra.

          Y
no han pogut fe contentas moltas altres personas, els reys, perque no creyan
que hi hagués dins Sineu gent ab tanta maraxera, y acabaren es trastos veys
abans d’hora.

Mestre Tomeu Ciri.

– – –