Robatori dels bous

Bm-1358-7.3


               A III die aprillis anno a
Nathivitate Domini MOCCCOLVIIIO

            Danunciat ffo al ssenyor
en Bernat Vert, tanentloch d’en Bernat Palisser, batle reyal en Muntuyri, que
dimarts, die anno predicto, a ora de
dinar o aquèn entorn, que·n Pere Ffiguera, majoral de la dona Guiamona, muler
d’en Franssesch Arnaudilla, donseyl, quondam,
sy sse’n manà los bous d’en Polí Brondo al coral, los quals dos bous avia
presos en lo blat de la dita Guiamona, e dementre que·ls sse’n manà, en lo camí
reyal li hisqué en Johan, batiat, catiu del dit Brondo, eyl qual dix al dit
majoral: “Per què te’n manes los bous?”.
“Con en lo blat los he trobats que eran!”.
“Dóna’ls-ma!”, e·yl majoral li respòs: “Da’m panyora!”, e aquel batiat dix: “Yo
la’t daré!”. Va aranchar I punyal e laxà’s anar al dit majoral e posà’l-li prop
lo ventre, si no que·l dit majoral lo y corac afarar e ajude que ach de I masip
de Sineu, jarmà de la dona muler del majoral d’en Brondo, aquel dit Figuera
agra mort, e no res menys, que li donà de grans punyades per la cara, con ab
colteyl dar no li poch. E on, con aytal cose sia molt litigiose, que catiu
hofena algú franch, fo raquest al dit tanentloch de batle de les dites coses
eser feta justícia en tal manera que·ls altres na pranan aximpli.

            En
Johan, batiat, delat, jurat dir veritat sobre la demunt dita denunciació, e dix
no eser ver so que en aquella és contangut, mas dix eser ver que·l dit jorn e
ora eyl sí pertia de la villa de Muntuyri aportan-se’n I baral de vi, e que
trobà en la carera lo dit majoral, qui se’n manava los bous, e aquels li demanà
e aquel dar no·ls li volc, e ssalavòs aquel li donava lo quoltel panyora e
aquel no·l volia pendra ne los bous laxar no li volch, ans ab un tros de bastó
sa laxà aquel anar, del qual li donà fins escampament de sanch e puys lo ligà e
manà a la cort clamant-ssa d’él. Àls diu [que] no y sab.