Rúbrica de pescadors

Bme-1569-7.5
Rúbrica de peixcadors

90 Item ordenam que tot peixcador /o/ altra qualssevol persona qui de dia

aport peix per vendre en la vila de Ciutadella Mahó Hialor e poble

del Mercadal que en continent lo dega aportar a la peixcateria e buydar

lo tot plegat de colp en les taules de la peixcateria e si de nits lo

aportarà que al matí lo dega aportar a la dita pescateria sens

retenir lo en la barcha ne en casa ne altra lloch sots pena de deu sous

per quiscuna vegada que lo contrari faran lo qual serà applicar,

ço es la mitat al senyor rey y l’altre mitat al mostaçaf y a l’acusador

declarant que nigun pescador ne altra qualsevol persona puga vendre

neguna spècia de peix sinó en la peixcateria sots la mateixa pena distribuidora ut supra

Que peix que sia aportat a la pescateria

per a vendre no·s puga llevar per salar-

lo fins a la hora debaix designada

tem ordenam que nigun pescador qui haurà portat peix a la peixcateria

per a vendre e aprés voldrà salar aquell no·l puga llevar de les taules

ni cessar de vendre, ço és, si lo y haurà aportat de matí fins a hora de

vespres e si lo y haurà aportat després nit lo hage de tenir en dita

pescateria fins al sol post sots pena de deu sous per quiscuna vega-

da, applicadors en la forma del precedent capítol

Item ordenam que tot pescador qui haura aportat peix a la peixcateria

y aquell haura tingut allí venal y no·s haura pugut vendre

aquell dia que no·l se’n puga tornar e si ho fara que no·l puga tornar mes en dita

pescateria sots pena de deu sous y lo peix perdut applicadors ut supra

[… ]

97 Item ordenam que nigun venedor de peix gos vendre peix sinò tant sola

ment de una sola persona /o/ de una sola barcha, sots pena de

X sous per quiscuna vegada que lo contrari fara applicadors segons

es dit ab los altres capitols

Que deguen llevar les mosques de la

bestina que·s ven a pes e adobar les

scorpes y aranyes y caproigs

Item ordenam que tot pescador /o/ altre qualsevol persona qui venc

peix no puga portar en la pescateria neguna sort de peix bistinal

que se hage de vendre a pes que primer no li llev un poch del cap y de la

cua e age smocar aquell de manera que li dex sino lo fetge

E que de les scorpes de aranyes, y cabroigs, dega llevar les spines

que son an equelles verinoses sots pena de deu sous per quiscuna vegada

que qualsevol de les dites coses seran comesas applicadors ut supra

Que nigú fassa sutzura alguna

en la pescateria

Item ordenam que no sia algu qui gos ne presumescha fer ne

llensar sutzura alguna en les taules de la pescateria ni alredador

de aquellas sots pena de deu sous applicadors en la forma dels altres

capítols y llevar les dites sutzures a costa y despeses del qui llensades

les hi haurà

Tatxació de peix

Item ordenam que nigun pescador ne venedor de peix ne altre qualsevol perso-

na gos ne presumescha vendre palesament ne ocultament neguna manera

de peix sinò a·n el pes, preu y modo debaix contenguts1 sots pena de tres

lliures applicadores, ço és, la mitat al señor rey y l·altre mitat al mostaçaf

y a l·acusador

E primo que tonyina fresca se venc a ro de setze diners

la lliura carnicera de trenta y sis onzes

Item la lliura de la cèrnia e bonítols se venc a ro de dotze

diners la lliura carnicera

Declarant que si serà mal fresca se vena a menor

for si al magnífich mostaçaf apparexerà

Item la lliura de la mussola gat e cassons se hage

de vendre a ro de sis diners la lliura carnicera

Item scats y rejada y tot altre peix bestinal

se venc a ro de quatre diners la lliura carnicera

Item ordenam que de serclet sardina fresca se donen

sinch parells per un diner

Item ordenam que del gerret ne donen tres parell(s)

per un diner

Item ordenam que de alatxes e gerles ne donen duas

a diner

Item ordenam que si nigun pescador /o/ altre qualsevol persona que

vendrà peix de qualsevol altre sort de peix ultra del demunt aforat

e de aquel demanara preu excessiu que lo magnifich mostaçaf puga

y dega tatxar y aforar aquell aguda consideració del temps que

aquell tal pescador haurà perdut y dels gastos que en dita pesca haurà

fets

Item ordenam que niguns pescadors de barcha ne de canya gosen ne

presumesquen fer companyia ab altres pescadors que pendran

per ma niguna directa /o/ indirecta2 sots pena de vint sous

y lo peix perdut applicadors en la forma desús expressada

Item ordenam que negun pescador axí de barca com de canya gos ne

presumesca vendre peix per altri sinó lo matex qui tal peix haurà

pescat /o/ llurs mullés declarant que los pescadors de barcha qui pescaran

de la Nitge enllà y de Sancta Galdana, e axí matex en lo terma

de Maho del port de dita villa fins Addaya puguen tenir venedor

de dit peix ab tal que sia persona abonada aconeguda del magnífich

mostaçaf sots pena de XX [sous] applicadors ut supra

Que les gallines, oques, ànades e altres

nodriments no puguen anar per las plaças

públiques

Item ordenam que niguna persona gos tenir gallines, oques, ànades ne altra

nodriment que vagen solts per les places de la carniceria y pescateria

ne encara per la plaça maior e longe de Ciutadella, Maho e Hialor sots pena

de sinch sous y lo dit nodriment perdut, applicador lo dit ban la mitat

al señor rey y l·altre mitat al magnífich mostaçaf y a l·acusador.

1 Lectura dubtosa.

2 Lectura dubtosa.