Sebastià Pons: Memòries

Bme-1815-1829-13.3

Dia 17 Abril 1815 a
las quatre de la tarde prengué posesori de la Rectoría de Mahó el D.r
Fran.ch Sintes.

            Dia 13 Matx 1815 mori Juan
Donat de desgrasia de una peña qui li caigué demunt cuant feyen la Costa llargue de las tancas
del Carme.

            Dia 14 Matx 1815 M.e Christofol
Corantí se doná la mort tallanse ab un rahó la gargamella y derramá tota la
sanch.

            Dia 16 D.bre
1815 arribá a Ciutadella el Bisbe Jaume Creus.

            Dia 21 Mars 1815 succehí
la desgraciasiada mort del S.r Pere Blanch y la sua Críade, el
primer fonch asesinat dins al llit, y el segon a le escale del terrat.

            Dia id.m un
Señor qui se deye Purísima, avia tems enave distret, y a las vuit del matí se
tira capavall de la taulade, y fonch mort.

            Dia 7 Matx 1816 Juan mon
fill se rompé un bras jugant al joch a lañ.

            Dia id.m Un cá
se menjá las vergoñes de un al.lot de la Misericordia en Case
de la dida.

            Lo añy 1817 fonch un añy
moltisim desgresiat per los sembrats per falta de aygu. Feren pregarias
estreordinaris. Die 22 Abril a le Arreval Nova tragueren la Mare de Deu ab profesó y
devellaren fins a Calefiguera, y de allí enaren fins al Castell vell.

            Día 25 Abril dugueren la Mare de Deu de Grasia a le
Parroquia, y feren pregarias vuit dias.

            Dia 28 dito: los frares de
S.t Fran.ch feren tembe pregarias: tragueren ab profesó
al S.to Christo, y despues lo collocaren baix los greuons de lo
altar major, y feren pregarias vuit dias.

            Dia 30 dito: Los frares
del Toro feren tambe pregarias, dugueren ab profesó la Mare de Deu del Toro al
Mercadal, y al día primer de Matx an el Mercadal plogué, si be que no fonch
molt.

            Dia 1.er Matx a
le Parroquia feren tambe pregarias, tragueren ab profesó la Vere Creu y la dugueren
a le Sanch, y de allí la tornaren a le Parroquia.

(…)

            Dia 13 Juliol 1818. Feren
corre la Vila
axencada en un burro de Caraboné una dona qui se deya la Taterrina, per suspita
de Arcabota.

(…)

            Dia 28 D.bre
1829 — Feu una nevade que cadá cobert tot el Camp, Carrers y taulades. Continuá
al mal temps fins dia 13 Jener que repeti la neu una cose major, pues se contá
no aver vist nevade semblant desde lo any 1791.

            Dia 2 de Febrer torná
repetir la navade sols que no fonch ab tante abundansia com las dues anteriors,
pero el mal temps sempre continuant, y continuá un mes de seguida.

            Dia 7 Fabrer 1830 deves
las vuit del matí caigué una formidable peña devant la Consigna qui trobauen
pesave pasat de 1000 quintás, arruiná enterament sis magatzems, y un tros de
las Cases de la Consigne
y se tingué per gran sort en que no agué ninguna desgrasia.

            Dia 27 Matx 1830 a la una de la matinade
un tal Sobirats de la
Arreval Nove qui se avia venut per Quinto, dona la mort ab
puñeladas a una jove qui se anomenave Antonia Canet. Cuatre Americans lo
agafaren al matex acto, y ell mateix confesá ser el reo y que lo avia fet per
gelosia, de manera que dia 13 Juliol del mateix any fonch pasat per las armas
en la Esplanade
de Maho.

(…)