Separació de l’Hospital dels Mesells de l’Hospital General

Bm-1703-7.5

Per effecte de trectar, deffinir
e determinar cosas concernents al be e utilitat de la dita universitat y haventse
essentat y reposat lo dit consell y fet silenci per aquell, fonch proposat per
lo Illustre y molt Magnifich Señor Jordi Barcelo, jurat menor dels mercaders,
tant en son nom, com dels demes sos socios Jurats, la proposicio del tenor
seguent: Es notori la orraroza calamitat que ha condit a alguns naturals de la
vila de Sóller, y ab contingencia de comunicarse a altres, axi de la matexa
Vila, com de tota la Isla;
sols ab la differencia de mes o menos parill. Y si be fonch manifesta ya lo any
passat per lo mes de setembre pero fins are reste la necessitat sens subvenir,
no obstant el gran cuidado de Vostre Senyoria y la sua aplicacio com se veu ab
quatre deliberations preses a 4 y a 5 de setembra del passat any 1702 a 12 de janer y 19 de
abril del corrent any, concistint lo alberas, de una part no haverse pogut
conseguir aquellas 1000 lliures que Vostre Senyoria havia deliberat pendre per
subvenir dita necesitat y per altre part no haverse volgut adossar los
Magnifichs Regidors del Ospital general del remey de estos malalts en forse de
la agregacio ques feu en lo any 1680 del Ospital dels Masells ab lo Ospital
General mediant altre resolucio de Vostre Senyoria de 25 de Juny dit any y
encare que sobren bestants motius per duptar sobre la intelligencia que donen
dits Magnifichs Regidors, pero no pareix descent haver la Universitat de
disputar ab criaturas suas, axi parex ser lo mes convenient y proportionat al
fi ques desitje de subvenir la dita necessitat, segregar altre vegade dits
Ospitals, y reduir al dels Massels a son pristino stat, ab administrasio
separada de la sua asienda y regidors a part, ab la diligencia dels quals
mediant la ajuda de Deu, qui may falte, se pot sperar conseguirse el remey que
fins are se ha diletat. En atencio a lo qual y en vista de les scitades
resduccions, que llegira el Secrettari apparexent a Vostre Senyoria sera servit
deliberar lo que apparegue mes convenient.

Sobre la qual proposicio
passaren y discorreguer<r>en los vots de un conseller en altre com se
acustume y fonch conclus diffinit y determinat per tot dit Gran y General
Consell, un solament discrepant, ab vot y parer ques desagregue lo Ospital dels
Massells del Ospital General ab tota la sua asienda y demes drets, y pencions
atrassadas que no se hauran cobrades fins lo die present per los regidors del
dit Ospital General que li competescan, tot lo qual havia passat al Ospital
General en virtut de la agregacio y unio de 25 de Juny 1680. Y suposat se ha
atrobat que la nominacio de protectors del dit Ospital dels Massells compatex a
Sus Senyorias els Illustres y molt Magnifichs Señors Jurats, que ditas Sus
Senyorias encontinent la fassen de les persones mes aproposit pare que ab la
asienda de dit Ospital, limosnas de persones pias, devotas, y caritativas y ab
lo que podra acudir el Regne se puguen lo mes prest recaptar aquell<l>es
miserables personas constituidas en la enfermedat de lepra, y cuidar del ramey,
y consuelo de aquelles; para que en lo temps no cresca el dany y se inficionen
altres sanes en la comunicació. Lo qual acte etc.

(…)