Sobre la capellania de Sant Salvador d’Artà

Bm-1724-7.5

                        Die 28 8.bre 1724

            En nom de Deu etc. los
honorables Francesch Font dels Olors, Barthomeu Servera hereu, Juan Massanet de
Son Sastre y Llorens Vives Regidors lo corrent añy en Arta residint en estas
cosas lo honorable Francesch Sanxo Font Balle R.l en Arta,
Congregats y ajuntats en la Sala
de dita nostra vila per efecte de tractar y resoldre cosas vtils y profitosas á
dita nostra vila primer feta la solita oracio á Christo Crucificat ab lo
silenci acostumat fonch proposat de paraula per dit Regidor Major dihent
Honorables y savi junta lo perque havem fet ajuntar á V.s M.s
es per ferlos notori com el R.d S.r Vicari perpetuo desta
Iglesia Parroquial nos ha representat que te carta del molt Ill.tre
S.r Vic. General
dihentli en ella que D.n Juan Massanet natural desta vila en la sua
última disposicio testamentaria mana que se funde una Capallania a Nra. S.ra
de S.t Salvador, y axi matex mana que el Capella qui possehira dita
Capallania aje de tenir la sua habitació á dit lloch de S.s Salvador
y demes circunstancias en dit llegat pio continguds á que nos referim: y que
tot esto mana dit S.r Vic. G.l se comunich á los
honorables Balle y Regidors paraque diguen si senten alguna cosa en contrari:
vejen V.s M.s que ey diuhen que se [ha] de respondre a
dita S.ria sobre la qual proposicio corregueren los vots de un al
altre y tots nemine discrepante foren
de vot y de parer que venen a be que se funde dita capallania á dit Oratori de
S.t Salvador per ser obra tant pia y tant santa pero que no son de
se[n]tir ni volen permetre en primer lloch que qualsevulla qui possehira dita
Capallania no degue y pugue haver de estar ni habitar de aciento en dita Casa
de S.t Salvador per molts inconvenients que de habitari se podrien
redundar molt perjudicials a los vesins de nra. vila que no se especifican per
dexaro á la alta comprehenció de su S.ria, en segon lloch los
Regidors de sta vila en manera alguna vollen perdre el domini tenen per part de
la vila a dita casa y oratori de S.t Salvador, y en tercer lloch la
vila no se vol obligar a ninguna cosa ni altre cosa per raho desta nova
fundacio ans be que dit Capalla tingue obligasio de pagar la sera per celebrar
dita misa; y en lo demes se proccehirá axi com antes, sens annovasio de ninguna
cosa.

            Testes etc. Antoni Vives de Nicolau y
Gabriel Alsemora de Guiem.