Sor Catalina Tomassa: Carta de Sor Catalina Tomassa al P. Vicenç Mas

Bm-1550*-4

               Molt carisim para y germa en jesu crist.

            Volria que la vostra
voluntat estigues vnida ab la de nostre senyor jesu crist. per que daltre
manere no porem avorir les coses an que astam sugeytas. y per a venir a perfeta
purese dela anima es master que secosta a deu per amor vertedera y nagasio de la
propria voluntat. per aso charissim germa prec vos que pansau que aquestes
coses queu vistes y veurau totes son la voluntat de deu. y trebalau apandre o
tot per amor de ell y qual se vula cosa que vos sera manade no procurant vos o
vos matex. per que ya sebeu que mes es obediensia que secrifisi. no siau ten
vuluntari en creura vo[s]tres pansamens per que al diabla moltes vegades no
trebayla sino en quina manera vos pora dessosagar que may esta mes content con
vos veu ab una tristisia per que qui desige seruir a deu as mester que estiga
molt content en tota cosa y que ya sabeu que no cau la fulla sen la voluntat de
nostre senyor Deu. per so charissim germa prec vos que trebayau en pansar que
tot ve de la ma de Deu. pansau vos qui sou y Deu qui es y pansant en ab aso no
tendreu hocasio de tenir tanta vana gloria con teniu. nos donau en tenent per
estar mes apartat y per grans abtinensias que fasau: no asta aqui la parfacsio
sino en leuar visis y plantar virtuts y con vaurau algunas cosas que veyts y
vuiu non tingau en vage que es molt mala cosa y vos jan teniu prou, en la
vostra serimonia no es ten conaxador, par que siau de quets pollets que ab un
poc de astopa tentost se enredasen. axi u feu vos en los vostres ascrupols.
bona cosa es tenir escrupols en rao. prec vos que tingau bona esparansa que
nostre senyor sera sempre en vos en tota cosa. y sino teniu ten promtament lo
que volriau pansau que nou maraxeu y axicom lo senyor es verdader para, sap los
seus fills que an manaster y lo que el vol donar vol que nosaltres moltes
vegades o demanam y no ns cansam que si tarde no falira. yo aquexa esparansa
tenc queu fara. no dic mes sino que les sperit sanct sia en tots amen. pregau a
Deu per mi que yo tal in dina com som may man oblid de vos per quem sou germa.