Suplicatori de la vila de Campos

Bm-1715-7.5


Sup [licatori]o. Oblata por
parte Villa de Campos

Ex [celentísimo]mo Sr.

Juan Antoni Mas, jurat de la Universitat y vila de Campos,
diu, y representa a V[oss]a
Ex[cel·lènci]a que tenint especial
poder per las cosas infrascritas a ell donat, conforma consta ab determinació
de Consell en dita vila, tingut y selebrat sots als
6 [octu]bre
del corrent añy ab la forma acustumada, per pendre lo diner sia
necessari per via de encarregament al menos for que sia
possible, per pagar los deutes a que dita vila està obligada, los quals deutes
provenen, tant per la prov[isi manteniments y port de ells, de tots
los hòmens de dita vila, qui estigueren sinch dies a las marinas, al temps que
la armada de nòstron Rey Phelip Quint (que Deu g[uar]de) tirà en terra la
infanteria en lo terme de Falanix, com y també pagar los ports dels carros qui
aportaren de la Ciutat
prov[isi] ons de ordi, y pa en occasió que estigué lo tércio
de cavalleria en esta vila, per espay de sirca 20 dias, que en
nombra eran circa 400, y axí matex pagar lo preu y valor de 200 [quar]t[e]ras palla, que manà V[oss]a Ex[cel·lènci]a aportar a la Ciutat, y últimament per
pagar lo gasto tant numerós, per effecte de dispondre
los quartels, tant dels officials, com dels soldats, y alocar
aquells de lo nessessari, com són llensols, flasades, màrfegas, y altres de menor
monte, que manàs fer lo coronel, quant vingué a visitar lo
quarter,
com són torcabocas, axugamans, tovallas, y
altres coses, tot lo qual gasto importarà circa 4000
lliures y com este añy per falta de medis,
per rahó de la poca collita, no se paga per tallys, per quant seria perturbar
tant solament los particulars de aquella, a vista de sos pochs medis. Per tant
sup
[supli]ca a V[oss]a Ex[cel·lènci]a manar, que el dit sup[leme]nt en nom y veu de la
Universitat y vila de Campos, pugue pendre dita quantitat
de
4000
lliures per via de encarregament al
menos for que·s puga trobar, y en y sobre ditas cosas, interposar la sua
autoritat y decret omni
meliori modo ett. et licet ett.

            Altissimus ett.

            Visis documentis presentis
providebitur

Provisa per adm Mag[nifi]cum
D. Michaelem Malonda Presidem Superioris Nove Junta de 15 [octo]bris 1715 Majoricis

 

Cabater nott[ari].

Atesta y fas fe jo debaix firmat, Pere Antoni
Garcia S[cri]bà. R[eal] y Universal de la p[rese]nt vila de Campos qualment als 6 [octu]bre 1715 se ha selebrat concell en
la forma acustumade, y se proposa la proposició del tenor sigüe[n]t Mag[nip]h[ic]s S[enyo]rs e savi concell lo perquè havem
fetes ajustar a V[ossa] M[ercè] com per cause que el gasto
tant exsecius té la p[rese]nt vila de
molt de tems nos trobam sens remey per pegar tots los deutes que es troben en esta
Universitat, conforma saben V[osse]s M[ercè]s,
y en particular los gastos dels officials, y soldats de Dragons que de cade dia
nos estan clamant diferens cosas, y és forsós per la quiatut d·esta vila
donar·i remey per no tenir un contratemps conforma tenen en altres vilas, qui
tenen soldats elocats, y axí necessitam de diner,
demanam com y de quina manera nos havem de aportar, y per dit affecte nos
vullen donar lloch de suplicar decret per donar·nos premís de lo que sia
necessari per donar satisfactió a los creditors contre
la p[rese]nt vila, y pagar al gast
té obligació dita nostre Universitat sobre la qual proposició discorregueren
los vots de una altre y fonch conclús, lloat y determinat, nemine discrepante, que los honors jurats fessen al
cómputo quin diner han menester fins al dia de sincogema primer vinent y
prenguen lo que auran menester, y suplican decret per la quantitat auran
menester donant poder a Juan Antoni Mas, jurat, qui té el sindicat de firmar
los actes necessaris del diner pendran per via de encarregament per dit effecte
ett y perque a la p[rese]nt
se don plena y entera fe tant en juý com fora de aquell la firma de mon nom,
vuy als 10 [octubre] 1715.

            Pere Antoni Garcia S[cri]bà R[ea]l
y Universal de dita vila de Campos

Decretum

            Die X y mensis octobris Anno

a
nat[ivita]te D[omi]ni MDCCXV

Ex[cellentissi]mus D[omi]nus Don Joannes Franciscus de Bette