Testament d’Andreu Roig, llaurador

            Die 19
mensis Martii 1731
… En nom de Deu Nostre Senyor Jesucrist y de la Sagrada y Humil Verge Maria
mare seua y advocada mia y de tots los pecadors… Sapian tots com yo Andreu
Roig llaurador habitador de Yvissa y en lo quartó de Santa Eularia y lloch de
Aubarqueta, fill llegítim de Andreu Roig de Andreu y de Madalena Torres de Pere
conjuges, ja difunts, estant sa y bo per la gracia de Deu y en tot mon bon
enteniment, clara y manifesta paraula…

            Considerant que
lo morir es cert y segur y sia de personas sabias prevenir per lo esdevenidor,
per ço fas y orden aquest mon ultim y darrer testament, ultima y darrera
voluntat en lo modo y forma seguents:

            Primerament y
des de huy encomane la mia anima al Altissim Deu…

            Deixe y llegue
a ma muller Isabet Torres de Joan ama senyora y hereva usufructuaria de tots
mos bens y curadora de nostres infants mantenint mon nom y no de altra manera.
Y en cas de discordia ab mos hereus li deixe lo aliment seguent:

            Set quarteres
de gra, mitat forment i mitat ordi

            una quartera de
llegum

            dos mesures de
oli

            mitja quartera
de melles

            tres arrovas de
figas secas

            mitja quartera
de olivas

            mitja arrova de
pansas

            25 quarters de
vi embotat

            set quintars de
garroves

            un parell de
espardenyas de canem

            quatre boqueras
de sebas y vuit de cols

            dotze lliuras
de canem mitat famella y mitat mascle

            un marranxo de
valor de 25 lliuras

            cada festa de
Nadal y Pasqua una bestia de valor de deu lliuras

            Vestit de tres
en tres anys segons estil de la campanya

            la casa vella
de baix de ma esquerra del porxo per la sua habitació

            entrada en la
cuina y forn y que se puga servir de las einas de la casa com del molí per son
us tantum

            y que per son
us propi se puga servir de una cavalcadura de la casa, la que ella voldrà

            que puga tenir
quatre gallinas

            que puga menjar
fruits de tota la heretat per son gust

            tot lo qual
aliment se li donarà a la dita ma muller cada any y cada cosa en son temps
mantenint mon nom com queda dit.

            Deixe y llegue
a Madalena, Isabet, Esperança, Catalina y Antonina Roges fillas mias llegítimas
y naturals y de dita Isabet Torres ma muller, mil lliures velló a cada una per
son dot y drets paternals y maternals pagaderas ab robas y joyes, dos centes
cada any fins sian cumplidament pagadas ditas mil lliures.

            Pagadas y
satisfetas totas las damunt ditas cosas, en tots los altres bens meus mobles e
inmobles presents y esdevenidors instituesch hereu meu universal y encara
general de tots aquells, ço es a Andreu Roig fill meu llegítim y natural y de
dita Isabet Torres, muller mia.

            Lo fas hereu de
tota aquella assienda que possehisch del quondam mon pare en lo lloch de
Aubarqueta, juntament ab las terras que possehisch per lon canvi que fiu ab
Catalina Roja de Joan en dit lloch de Aubarqueta, y axí mateix lo fas hereu de
la compra de terras y hort del Sellaras, salvo un tros de terra que parteix per
la sequia que va la aygua per regar lo hort de Antonina Marí de Thomas
comensant al torrent ahont se pren la aygua seguint la sequia a dret y a tort
conforme y va, que es la terra seca casa y mallol, reservantme axí mateix la
compra de terra que fiu de Vicent Planells de Antoni Parades que se comensa a
lo clot de la vinya Vella a la entrada dels Sellarassos al seus horts, en la
qual herencia queda compresa la promesa que fiu al fill de aquest matrimoni en
los capitols matrimonials que se executaren.

            Y a Joseph Roig
fill meu llegitim y natural y de dita ma muller lo fas hereu de les demes
terras y hort que no estan compresos en la herensia del dit Andreu Roig mon
fill.

            Y que en quant
als bens mobles y semovents sels partiran igualment entre los dits hereus meus
Andreu y Joseph Roig mos fills, donant de munt major al dit Andreu Roig mon
fill lo millor parell que lo dia de mon obit se trobara, los quals bens mobles
y semovents seran partits y dividits de la manera que lo dit Joseph Roig mon
fill partira y lo dit Andreu Roig tindra la facultat de triar y que lo que
tindra la soca del abre departiu de manera que siga duenyo del fruit de
aquell…

            Y ab pacte
vincle y condició que morint dit Andreu Roig fill meu de pupilar edat o apres
quant que quant sens infants llegitims y naturals y sos infants sens ells, que
la sua part de herensia vaja y pervinga al dit Joseph Roig altre fill meu,
passant la part de herensia del dit Joseph Roig als demes fills mascles
nasxedors si ni haura sempre de major a major, y en defecte de no tenir fills
mascles o morir aquells modo ut supra, vaja dita herensia y pervinga al
dit Andreu Roig mon fill o a sos hereus.

            Y morint tots
los fills mascles sens infants, vaja tota la mia herensia y pervinga a totas
mas fillas per iguals parts o a sos hereus y successors a fer sas voluntats.

            Aquest es mon
ultim y darrer testament, ultima y darrera voluntat…

            Fonch fet lo
present testament en lo quartó de Balansat y lloch de la Yglesia de Sant Miquel los
dias mes y any damunt dits… foren presents per testimonis cridats y pregats y
anomenats per dit testador Andreu Marí de Bernat, Antoni Serra sirurgià, Joan
Torres de Joan Joanó, Vicent Ferrer de Vicent Balafia, Antoni Roig de Andreu,
Jaume Escandell de Joan Sellaras y Miquel Bonet de Miquel, tots habitadors de
Yviça en presensia dels quals firmà dit Testador e Yo Andreu Mas notari que lo
he rebut.