Testament d’Àngela Ferrer a favor dels seus fills

Die 4 mensis augusti 1720.― In Dei nomine… Sia
a tots cosa notoria y manifesta com la
Senyora Angela Ferrer de March, muller de Joan Tur Damià de
la present Reyal Força de Iviça habitadora:

Atenent als molts y agradables servicis que te
rebuts y espera a rebre de Francesch y Carlos Turs fills seus llegítims y
naturals y del dit son marit, per ço no induida ni forçada sino a sa plena,
lliure y espontanea voluntat, fa donació a favor dels dits sos fills y als
seus, pura y mera, simple y irrevocable dita entre vius, valedora y surtidora
son degut efecte aprés però del obit seu y del seu dit son marit y no abans, de
tres parts de aquelles cinch parts de terres y bosch que se havien reservades
en la donació de March Tur altre fill seu a la Illa de la Formentera, tant de les establides com de les per
establir.

La qual donació fa dita Senyora Angela Ferrer a
favor dels dits sos fills ab los pactes, vincles, condicions y reservacions
seguents:

Primerament se reserva dita donataria per fer a
ses voluntats, la meitat de la tanca anomenada la Tanca Vella, y una part de
les cinch que se havia reservades, com la altra la te donada a sa filla Isabet
Tur muller de Joan Tur Savi.

Item que se reserva dita Senyora per ella y son
marit lo dret de les terres de que fa donació als dits sos fills, tant de les
establides com de les que se establiran o aportaran per son compte, en el modo y
forma que paguen los demés establidors.

Item dita Senyora dona ara al predit Carlos Tur
son fill una somera blancha que te en la Illa de Formentera.

Item fa donació dita Senyora als dits sos fills
de unes cases dites y anomenades Can Cosmi y una casa baixa que vuy està
descoberta dita y anomenada Can Roca, ab la obligació que no paguen alçar mes
les dos navades de sitis de la alsaria de la casa que està feta y descobert,
deixant una porta per a poder entrar a la altra navada de casa que te dita
Senyora baix de la finestra de la casa que vuy habita, ab la obligació que
tindran los dits sos fills de no impedir als fills y néts de dita donadora de
poder eixir per los terrats de les cases que faran en vista del carrer general
per a veure combregars y processons, no fent dany en dits terrats.

Item es voluntat de dita Senyora Angela Ferrer
donadora, que quan se partiran los dits sos fills les terres de dita Illa de
Formentera, que Francesch y Carlos Tur deuran partir aquelles, y March Tur son
germà deurà triar y pendre les parts que te en donació, y despues de les tres
parts corresponents als dits Francesch y Carlos, que lo dit Carlos deurà partir
y lo dit Francesch triar.

Item, ab altre capítol se obliga dita Senyora y
lo dit son marit Joan Tur Damià, que durant la vida de aquells donaran de vuy
dia present en avant als dits sos fills Francesch y Carlos Tur per cada any per
aliments de aquells, tres quarteres de forment y quatre quarteres de ordi per
cada un, mentre estiran en la
Illa de Formentera, y estant en Iviza los mantendran en sa
casa.

Y ab pacte, vincle y condició que fa dita Senyora
la dita donació que morint qualsevol de dits sos fills sens infants llegítims y
naturals y sos infants sens ells, que la part del tal vaja a parar al altre que
sobreviurà, y morint los dos en la dita conformitat, que los dits béns vajan a
parar a March Tur altre fill meu a fer ses voluntats, renunciant a les causes
de ingratitut inopie vel ofense y a la lley que mana que donació que excedeix
la suma de cinch cents ducats etc…