Testament de Gabriel Oliver, escultor

Bm-1690-7.1

         Die VIII mensis Septembris anno a nativitate Domini MDCLXXXX. En
nom de nostro Senyor Jesuchrist et. Com ninguna cosa sie mes certa que lo morir
et. Per ço jo Gabriel Oliver scultor fill dels quondam Joachim Oliver y Joana Soler conjuges de la present vila de
Felanig, encare que detingut en mon llit de grave malaltia corporal de la qual
tem morir stant empero en mon bon seny paraula clare y integra memoria existint
per gratia del Senyor volent dispondre de los bens corporals que lo Senyor en
esta mortal vida me ha encomanats, fas y ordena aquest ultim, y darrer
nuncupatiu testament meu. En lo qual posa y elegesch pera marmassors meus et. la Señora Chatarina
Ramon muller mia, lo Reverend frare Antoni Vives prevere Doctor en Sacra
Theologia y Rector de la
Parroquial Esglesia de la present vila, y lo honor de Joan
Veyn mon nebot, y quiscu et. los quals prega et. E primerament y antes de totas
cosas et. elegesch sepulture el meu cadaver fahedora, en dita Parroquial Esglesia
a nel lloch ben vist si dits marmassors, de voluntat del dit Reverend Senyor
Rector, fahedora a coneguda y voluntat de aquells, y peraque Deu nostro Senyor
me perdona mos pecats fas los llegats pios siguents.

           Primo dexa sinch sous al Reverend Senyor Rector de qui et.

           Item dexa per amor de Deu deu sous a la Terra Santa de
Jerusalem per una volta tantum.

           Item vull y mana que hem sien celebradas sinch missas baxes a la
capella de Sant Pera de la Seu
de Mallorca.

           Item vull y man que hem sien celebradas deu missas baxes a la
capella de Nostra Senyora Santissima de Sant Salvador de la present vila.

         Item vull y mana que de mos bens sien presas cent y sinquanta
lliuras monede de Mallorca dich 150
l. de las quals sia pagada la mia sepultura funeraria
llegats pios et alias, y de lo que
restara vull y man que sien celebradas missas baxes en sufragi de la mia anima
en dita Parroquial Esglesia a raho de tres sous y sis diners per la caritat de
quiscuna, salvo que los R.R.P.P. del Convent de la present vila en celebran per
spai de tres dias continuos comensant el dia de mon obit y ab la matexa caritat
de tres sous y sis diners.

           Item vull que sien donadas deu lliuras monede de Mallorca per una
volta tantum a la confraria del
Santissim Nom de Jesus de dita Parroquial Esglesia.

           Item vull y mana que tots ayns perpetuament sia fundat un offici,
en dita Parroquial el dia de Sant Gabriel, ab la caritat de trenta y dos sous,
juntament ab lo dret de amortizatio al Senyor Rey, en sufragi de la mia anima.

          Item vull y mana que axi matex sie fundada perpetuament en dita
Parroquial Esglesia la tercera dominica del Santissim Sagrament que jo he
acustumat pagar.

             Item dexa que per ditas dominica y offici, la dita diada de Sant
Gabriel a dita Senyora me muller fasse y paga la musica de vida sua tantum, si voldra.

         Item vull y mana que sien donadas per une vegada tantum al dit Reverend Senyor Rector
tracentas lliuras moneda de Mallorca dich 300 l. de las quals ell fará lo que jo li tinch
encomanat.

            Item dexa y vull sien donadas a Chatarina Vidal vidua de Simo Sbert
farrer, aquellas quinse lliuras monede de Mallorca dich 15 l. que la Senyora Prixedis
Alou quondam me primera muller li
dexa en son testament a ella pagadoras vint sous quiscun ayn fins sia pagada y
satisfeta.

           Item vull y mana que sien pagadas per una vagada tantum a la Senyora Antonina
Pou vídua ma sogre, aquellas docentas lliuras monede de Mallorca dich 200 l. que me empresta y de
que sino me engayn te albara de debitori y aço sens questio alguna.

          Item dexa per bona amor a Guillem Veyn fadri mon nebot quinse
lliuras moneda de Mallorca dich 15
l. a ell pagadoras a voluntat de dita Senyora me muller.

           Item regonesch bona fee a la dita Senyora Chatarina Ramon muller
mia, que de son or tinch hagudas y rebudas sinchcentas lliuras monede de
Mallorca dich 500 l.
las quals juntament ab los drets totals li salve y assegure sobre tots mos
bens.

            Item regonesch a dita Senyora me muller la plata y or de son
servici, que es seu, per haverlis donat antes de sposarme ab ella.

            Item dexa per dret de institucio et. a Joana Oliver me filla
llegitima y natural a mi y a la Senyora Prixedis Alou quondam me primera muller comuna, muller del honor Joan Tugores,
tot lo que li tinch promes y part donat, conforme acte en poder del discret
Joan Maimo notari tant per part mia com de la dita quondam se mare de qui som hereu universal, cum quibus illam et. y no
contentantse li dexa tantum sinch
sous tant per part mia com de la dita quondam
se mare.

            Item dexa per lo matex dret et. a Prixedis Oliver me filla
llegitima y natural a mi y a la dita Senyora Prixedis Alou quondam me primera muller comune, muller que es del honor Pera Pau
Xamena aquellas setcentas sinquanta lliuras monede de Mallorca dich 750 l. li promate en cas de
son matrimoni tant per part mia com de dita quondam
se mare conforme acte en poder del not. bax scrit de las quals ja te algunas
quantitats rebudas cum quibus et.

            Item dexa a dita Prixedis Oliver me filla totas las propietats que
tinch de la dita quondam se mare o
mes ver lo valor de ellas puis axi es me voluntat, deduit primer y pagat que
haje a mon hereu bax scrit los milloraments tots los credits y drets que tinch
sobre dita heretat de dita quondam se
mare y pore tenir cum quibus et. y aço per lo poder que tinch conforme
lo seu testament.

          Item dexa per lo matex dret et. a Antonina Anne Oliver me filla
llegitima y natural a mi y a dita Ramon are muller mia comune tracentas lliuras
monede de Mallorca dich 300 l.
a ella pagadoras, ço es al dia de son matrimoni o stament 50 l. y apres de dit dia a un
ayn altres 50 l.
y axi quiscun ayn 50 l.
fins y tant de ellas sia pagada cum
quibus
et. y morint dita me filla
sens infants llegitims y naturals lo seu llegat torne a mon hereu bax scrit.

         Item dexa per lo matex dret et. a Chatarina Oliver me filla
llegitima y natural a mi y a dita me muller Chatarina Ramon cumune, altres 300 l. monede de Mallorca axi
matex a ella pagadoras, cum quibus et. y axi matex morint sens infants
llegitims y naturals lo seu llegat torna a mon hereu bax scrit.

           Item dexa per lo matex dret et. a quiscu de mos fills postumos y de
vuy havant naxedors sinch sous cum quibus
et.