Tomàs Amorós: Any 1772

Bm-1772-13.3

           En
este any 1772, per la alegria del fill del príncep de Astúrias recient-nat, el
rey, son avi, Carlos III, manà que de los quintos mallorquins y valencians de
Guadalajara los sorteassen y dassen la llicència a 230 y traguessen tots los
qui acabaven y havían acabat a dins este any 1772.

          Dit
any posaren reserva en la iglésia nova dels Establiments, y un vicari y font de
batisme, en temps del bisbe Garrido; feren de oferta 50 lliures, 11 sous.

           Dit
any vengué orde del Consell que los frares en las nits no quedassen fora del
convent, esto és per paseo.

           Dit
any se llevà el dret del sagell per las robas mallorquinas y el novè del oli.

           Dit
any 1772 el senyor regent llevà los signes a los pronòstichs.

           Dit
any feren córrer el botxí vell y el desterraren a sogas y el nou no el volgué
penjar y si no, no volia esser botxí.

           Dit
any feren el bisbe de Mallorca, don Francisco Garrido de la Vega, bisbe de Còrdova.

           Dit
any 1772 se ajuntaren las músicas, la de Sant Domingo ab la de la Seu.

           Dit
any comensaren a desterrar hòmens a se puntona del moll.

           Dit
any, dia 25 de juny, vengué orde del rey que la Universidat se digués
Lliterària y Real y no Luliana.

           Dit
any assotaren un soldat suís per los carrers, per haver pujat a la forca.

         Dit
any feren la entrada a nòstron digníssim prelat don Juan Díaz de la Guerra, dia 25 de octubre
de dit any. Fonch molt çelant del culto divino.

            Dit
any. dit bisbe privà que en las matinas de Navidat del Senyor no dassen la
comunió a los seculars.