Un síndic és encarregat de la compra de forment a Niça

Instruccións fetas per los magnífichs mossén Joan
Clapés, mossén Pere Bonet, mossén Bernat Sala, Jurats de la present
Universitat, al magch. mossén Pere Balançat, Síndich novement elegit, per anar
a comprar forment a Niça o en altre part de llevant, al qual se li ordena que
cobre la seguratat que posà mossén Berthomeu Llobet, segons lo calco sen
aporta, y son les seguents.

Primo. Lo dit Síndich se embarcarà, Déu volent,
en lo galió de Niça que de present està surt en lo port de la present Vila,
capità Juan Baptista Ruchon, y aporta sen ha ab dit galió aquells onze mil
reals li son estats lliurats, juntament ab les lletres de cambi de nou cents
escuts de or en or li ha donat mossén Gaspar Llobet pera el gabeller de Niça, a
obs de comprar forments, segons la necessitat tenim en la present illa, com a
dit Síndich es notori.

Item procurará dit Síndich, essent arribat a
Niça, que ab tota la diligencia possible faça de presentar dites lletres de
cambi y veure si porà cobrar en continent los dits 900 escuts d’or de dit
gabeller, perque ab aquells y ab los onze milia reals que sen porta contants, puga
fer compra de tot lo forment que podrà fins en suma de quatre mil quarteres, si
tant ne podrà haver, y si cas fos que lo dit gabeller no li acudís en la matexa
hora, o que no tengués prou dinés per comprar dites 4.000 corteres de forment,
procurarà de fer compra de tot lo que puga que sia de la recolecta del present
any, y bo, al manco preu que porà, mirant per lo útil y profit de la present
Universitat.

Item procurarà, ab la favor de dit gabeller, o
altres persones conexents, saber y entendre si allí a Niça porà fer compra de
tota la suma de dit forment o de alguna bona partida ab la qual la pnt.
Universitat puga esser socorreguda promptament, y si en Niça no tendrà tal
ocasió, veurà si en Proença o altra part circumveyna podrà efectuar lo susdit,
y posar-ho ha per obra de tal manera que ab lo retorn del matex galeó o altre
vaxell, si més prompte porà ser, puga enviar tota la suma de forment que a ell
serà possible, enviant per menut lo cost y preu de dit forment, ab totes les
despeses de seguretat y nòlits y mesura segellada, perque assí se puga fer lo
just recompte. Advertint-lo que tot lo forment y lo demés que enviarà per
compte de aquesta Universitat, venga assegurat, y axí de la compra o compres
que farà dit Síndich, de forment o altra qualsevol cosa, per dita Universitat,
aportarà actes auténtichs fefaents.

(…)