Objectius del projecte Scripta

1. Corpus

a. Selecció de textos prioritàriament no literaris, procedents de totes les àrees dialectals i de tota la història de la llengua, amb l’objectiu de constatar en quina mesura la llengua parlada es reflecteix en l’escriptura.

b. Transcriure els textos seleccionats si no estan publicats i confrontar els ja publicats amb els originals.

2. Digitalització

a. Digitalitzar els textos seleccionats.

b. Revisar curosament tant les digitalitzacions obtingudes per escanejament com les introduïdes pel terminalista.

3. Analitzar els textos agrupats per àrees geolingüístiques

a. Anàlisi lingüística dels textos a nivell gràfic, fonètic, morfosintàctic i lèxic. Aquest comentari lingüístic constitueix la part més important del treball, sobretot perquè els comentaris estan fets per persones especialistes i revisats tots pel supervisor científic.

b. Etiquetar les característiques lingüístiques en què es focalitza l’anàlisi per a extreure les informacions necessàries a fi de constituir la base de dades.

4. Constituir una base de dades de les característiques lingüístiques a partir de les quals s’articula la variació diatòpica a la llengua catalana, base que ens permetrà aconseguir l’objectiu 5

a. Etiquetar els textos i organitzar les dades lingüístiques per a obtenir concordances.

b. Elaborar un glossari amb les dades lingüístiques dels textos.

c. Constituir una base de dades que permeti la comparació interdialectal, així com l’observació de l’evolució diacrònica intradialectal.

5. Interpretar la variació des de l’eix diacrònic intradialectal i des de l’eix diatòpic interdialectal

a. Fixar els paràmetres d’interpretació de la variació tant des de l’eix diacrònic intradialectal com des de l’eix diatòpic interdialectal.