Projecte Scripta

Un projecte d'investigació sobre diatopia i canvi lingüístic

El projecte

Scripta i variació dialectal té com a objectiu general reunir un corpus automatitzat de textos representatius de la llengua catalana, des del segle XIII fins al segle XX, que ens permeti d’estudiar la variació diatòpica, així com les eventuals incidències de la diastràtica per a intentar trobar pautes de comportament generals de la relació entre llengua oral i escrita, a partir del que observem en el cas concret del català.

Història | Metodologia | Objectius | Equip