Antoni Llabrés: Glosada dels successos de l’any

Bm-1856-2.1

Glosada per Sant Antoni de Arta feta

per Antoni Llabrés en 18[56]

(…)

 

9 —- Perque es lo
acostumat

     de cansons en vuy fer are

     y perque no digan
encare

     si á ses veyeses m’hé dat

     en papé ni en es cap

     cap nota tenc apuntada

 

10 —- Si hagues fet un
borradó

     del tems axi com venia

     sens dupte esplicar podría

     la temporada millór

     y com tenc dit per pitjór

     cap nota present tenia

 

11—- De ses cosas mes
notadas

     cuatre cansons dictare

     qui dirá que no estan be

     corretjira ses erradas

     donant trons de corretjadas

     qui será milló cotxé

 

12 —- Primeta varem tení

     s’añ cincuante sis s’añada

     d’ordi, blat, xexa y civada

     y favas poc s’en cuy´

     per causa que set patí

     ey va haver poca estivada

 

13—- En es callúms
venturés

     alguns nols arrabasàren

     y molts d’es qui se regaren

     sols no féren llarch dames

     ses monjétas y es pebres

     tambe molt mal capitaren

 

14—- Es pebres en es
pebrés

     ans d´hora vermeis tornaren

     perqu’en so sol s’escaldáren

     s’atropellaren dames

     molts d’ortolans y pradés

     vatx sentí qui sen quexaren

 

15—- Sens dubte que Deu
mos dá

     un estiu molt calorós

     pero va ser sanitos

     qu’axò es lo milló quey ha

     mes val salut y poc pa

     que bon añ y murirmós

 

16—- Lamon Miquel Olivér

     qui á S’Estelrica está

     d’es callúm novas pot dá

     des que á can Soldat tengué

     y es tort y en Capellé

     perque ley varen trencá

 

17—-Jo y es tort noltros
dos

     cuatre dias ni trencarem

     y molts de fexos trobarem

     que en darlos es trencadó

     essent gros es mandó

     en res en se ma quedávan

 

18—-Per causa que set
patí

     curt y prim se va aturá

     no va espigá ni graná

     com via de tenir brí

     ell si ´n fan fil, en texí

     pens qu’ encara se romprá

(…)