Bartomeu Bennàsser: Notícies vàries

Bm-1755-13.3

(…)

            1755.
Als II mars, han comensat a vendrer pex en la pescateria nova devore la porte
del Moll.

            Als
24 juny circa las 9 horas de la tarda, caygue una torre de casa el Sr.
Intendent vore la costa de la
Seu.

          Als
25 juny a la nit, fugiren la major part de presos que se trobaven en lo Castell
de Bellver, per quant feyen la presó nova dins Ciutat y molts vingueren a
retirarse a St. Francesch y altres fugiren per la garriga.

           Als
6 juliol sen aná el Sr. Bisbe Dn. Llorens Desputx a Menorca per visita y torna
als 24 agost.

           Als
26 agost, es vingut el correu de Barcelona y ha portat la noticia o gracia de
dignitat de thesorer que fonch de D. Joachim Demeto y Poyo a un germa seu. Y de
canonge a D. Jaume Sureda fill del Marques de Vivot D. Juan Sureda quondam y de canciller a D. Nicolas
Salas pre. y canonge.

         Als
8 setembre, han publicat el Breu Apostolich de las primeras Coranta Hores de
Nostro Sr. patent en la
Iglesia del Rl. Convent de St. Francesch de la present Ciutat
de Palma y Regna de Mallorca, el dia de las nafres de N. P. St. Francesch que
son als 17 setembre y comensen este any y se han concedit per temps de 7 anys
ab indulgencia plenaria a tots los faels christians que tenint la bulla de la Sta. y corrent Crusada,
confessats y combregats visitaran dit dia la dita iglesia fent oracio y pregant
a Deu N. Señor per lo augment de la Sta. Iglesia Catolica Romana, major exaltacio de la Sta. Fee Catolica,
extirpacio de las eregias, pau y concordia entre los Princeps Cristians y
victoria contra los infaels. Son fundadas ditas 40 horas per la fornera Amich.

            Als
18 decembre, Dn.
Jaume Sureda
prengue possessori del seu canonicat.

(…)