Capítols per a corregir els danys i tales a les vinyes i horts

Bm-1415-7.5

            Primerament que tot hom e tota persona qui de die entrarà en alcun ort o vinya d’altre per pendra alcun fruyt o fer-hi dan sens licència del senyor de aquella, pagarà de ban per cascuna vegada deu sols. E si serà de nit pagarà per cascuna vegada vint sous. E si serà catiu que reebe XXV assots si serà de die e sinquanta assots si serà de nit, si donchs lur senyor no pagava los dits bans.

            Item que alcun hom o alcuna persona no gos metra ne portar dins la vila de Manachor ne encara fora la vila ne per alscunes eres, rahims de la sua vinya pròpia ne d’altra vinya ne d’altres fruyts, so és, del sol post fins al jorn clar, sots pena de XX sous per cascuna vegada. E si és catiu o catiua e son senyor lo dit ban pagar no volrà, pendra XXV assots en la plassa de Manachor.

            Item que alcun hom o alcuna persona de qualsevol ley, condició o stament sia no gos ne dege jaura de nits en alcuna era ne vinya de les quarterades si donchs no és senyor de la era hon jaurà o hi haurà blat estès o batut, ne encara companyes de la dita era o vinya. E si contra farà pagarà de ban per cascuna vegada XX sous, e ultra assò perdrà les armes que aportarà. Assò emperò sia servat cascun any de Sent Jacme fins a Sent Miquel.

            Item que tots los bous, vaques, egües, rossins, àzens e someres qui seran atrobats en alscunes vinyes o en orts o en plantes qui sien en les quarterades de Manachor qui no sien de lurs senyors, pagarà de ban per cascuna vegada, so és, per cascuna bèstia que hage més de hun any e sobrepuig hun any XII diners e ultra assò pagarà la tala al senyor del dit ort e vinyes o plantes, emperò no’y sien enteses egües qui entraran en figueral no tancat, so és, en temps de batons e no més anant.

(…) 

            Item que tots porchs e truges qui entraran de die o de nits en alscunes vinyes o orts o en blats o en legums de quarteraders o en vinyes o en blats dels confrontants en les dites quarterades, pagarà de ban per cascuna vegada o per cascuna bèstia de maiors sis diners.

            Item que alcun hom qui hage quarterades de terra en la dita parròquia de Manachor no gos ne dege tenir ajustaya de porchs sinó ten solament aytants porchs com poran star e viura en lurs quarterades a coneguda del batle e que en compra que fassen de pastures de alcun hom no gosen ne puxen tenir més porchs sinó ten solament aquells qui poran viura en les lurs possessions pròpies. E aximeteix hi són entesos aquells qui confronten en les dites quarterades. E aquells qui contrafaran, pagaran per cascuna vegada vint sous.

            Item que alcun hom o alcuna persona no gos ne dege metra ne fer metra per encorralar ne per ensollar dins la vila de Manachor porchs ne truges so és, dins lo terma ja fitat e designat a fer poble més de dos o tres porchs de soga los quals hi puxen tenir per lur ops, e assò sots pena de vint sous per cascuna vegada.

            Item que alcun hom o alcuna persona no gos ne dege abaurar ne fer abaurar porchs ne truges en les piques de les plasses dels pous comuns de la dita vila, ne en la cèquia qui proceheix dels pous comuns e va envert l’alqueria d’En Bonanat Comes. E assò sots pena de vint sous per cascuna vegada.

            Item que algun catiu de qualsevol ley o condició sia no gos ne dege portar armes, so és, lansa, dart, verga scona, punyal ne balesta dins la parròquia de Manachor e de Bellver. E assò sots pena de perdre les dites armes e de pagar vint sous de ban per cascuna vegada, sidonchs no anava ab son senyor. Emperò que’n pusca adur tot catiu qui sia traginer o troter. E si lo dit ban pagar no volrà o no porà ell o son senyor, pendrà lo dit catiu cascuna vegada XXV assots en la dita plassa.

(…) 

            Item que alcun hom o alcuna persona no gos ne dege aportar en alcun loch lenya, so és, serments, soques de seps ne palutxons de vinya de alcuna persona, ne de berdisses o tanques, e qui contrafarà pagarà de ban vint sous, sidonchs la vinya de hon adurà les dites serments o soques e palutxons no serà d’aquell o de aquella qui los portarà.

            Item que alcun catiu o catiua no gos ne dege portar sermens ne soques de seps ne pulutxons de vinya de son senyor ne d’altres, sots pena de sinch sous per cascuna vegada de ban o reebrà si pagar no’ls porà, XXV assots en la plassa, sidonchs assò no feya ab volentat del senyor de la possessió. E aquell o aquella qui ho comprarà o acullirà pagarà de ban sinch sous, si donchs no les aduu en casa de son senyor o en casa d’altra ab voluntat del senyor de les dites lenyes.

            Item que tot catiu qui serà atrobat vulles en taverna o en altre loch suspitós dins la vila de Manachor més de dos o de tres avant, que paguen per cascuna vegada V sous e si pagar no’ls porà, que prenga a la plassa XXV assots de assò no hage amor ne gràcia e pagarà lo assotador e lo taverner e tavernera o ravanador o ravanadora qui’ls acullirà pagarà de ban per cascuna vegada que serà contrafet sinch sous.

            Item que alcun franch o francha qui sia stat catiu o altre qui sia setmaner o stia per si mateix o tenga casa, no gos ne dege dins casa sua acullir secretament algun catiu o cativa de die ne de nits palesament ne amagada qui aport robes, diners, carn, pa, vin, lana, formatges, ferramenta ne alscuns fruyts o altres coses o vitualles, sidonchs no’u portava ab voluntat de son senyor, sots pena de deu sous per cascuna vegada.

            Item que tot bou o vaqua qui serà sobre any qui stiga en les quarterades dege portar esquella o piquerol ab collar de fust, sots pena per cascun bou o vaqua de V sous e si emperò picarol portarà e aquell portava tapat que pach deu sous, vulles de nit o de die per cascuna vegada.

            Item que alcun hom o alguna persona no gos ne dege acullir scientment en casa sua alcun catiu o catiua de nits, sidonchs tal catiu o catiua no hi venia per fer se tornar abalafia, sots pena de vint sous per cascuna vegada, dels quals haurà lo terç lo denunciador e lo restant lo fisch del senyor Rey e que no’l puscha tenir més avant de hun jorn o de una nit.

            Item que alcun hom o alcuna persona no gos ne dege acullir ne comprar scientment robes, blat, lanes, pells, ferramenta, farina, pa ne altres vitualles de catiu ne de cativa sens licència e sabuda de lur senyor, sots pena de vint sous convertidors per la manera damunt dita.

            Item que de tots los bans damunt scrits hage lo senyor de la possessió on entraran lo terç o lo denunciador qui’u denunciarà. E les dues parts lo senyor Rey.