Carta de Mn. Andreu Pont a Mn. Antoni M. Alcover

Bm-1907c-4

             Estimadissim amich:

             Tot d’una que reb carta
teva fas lo que me dius, pero me torb ab escriure perque no te pots figurá quin
fandango es aquest de se nostra Redacció.
No importa que costi molt, si arriba á ser
apreciat. En cuant á mi personalment poch m’importa qu’hem fassin ó no
justicia, lo qu’interessa es que arribi á n’es poble; lo cual no vendrá á n’es
cas, si es clero es el primer en posar-li emperons. Ahi hem contaren que aquell
pobre homo, cego y sort, de Sant Nicolau, entable discusions públiques contra la Gaceta,
y aixi n’hi molts altres. Tot acte y tota paraula d’un sacerdot té gran
influencia per edificar, pero sobre tot per destruir.

            S’administració
pareix un carro de roda plena; encare es s’hora que no ha pogut conseguir que la Gaceta
sia pregonada pes carrer, ni á n’es carril, ni á n’es vapor. Cada dia arriben
proves de mal servici á n’es pobles y des repartidors de Ciutat.

             Estam
á dia 22 y encara esta enrrera se cobransa des mes pasat, y es accionistes han
de venir á demanar per favor que los cobrin es primer plás.

            Ab aixó no sabem si porem continuar ab so
servici telegrafich que tenim, perque s’administrador, poruch per instint, creu
que no tendrem doblers per acabá s’any.

            Es cas es que si tenim que
rebaixar es vol pres, anirem mes avall qu’es altres, que se remunten cada dia
més per fer la competenci; y tu be comprens que aixó no ha de ser.

            Se cuestió es que si se fan es contes es
primé mes, cuant s’han fet tots es gastos extraordinaris d’instalació y cuant
no s’ha cobrat cap centim es clar que pareix una derrota, peró aixó no es sabre
res d’administració.

             En
Font es molt bon homo, pero no serveix més que per dir hey ha tant, tant pot
sortir; pero no per calcular com porem fe entrar lo que necesitam. Es fonament
practich d’un diari es s’administració.

              Fins
un altre

 

                                                                                                                                                         Andreu
Pont