Cobles al naixement

Bm-1768-2.1

COBBLAS AL NAXAMENT

 

Estrivillo

 

Anem à Betlem de un vol

perque en ell la hermosa Aurora

es Divina Precursora

de la vinguda del Sol;

            Hem dexa fer un estol,

fabrer, amich Bielet,

que Deu es nat para nos;

per axo estich tant gojos,

que ball, y fas un botet.

 

Tu veuràs

la seua Mare hermosa,

que tota gojosa

mira al miñonet;

El Sol de justicia,

            que ja en son Orient;

es tot resplandent,

y tot lluentet.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

            Tot resplandent,

que ha de illuminar,

y al Mon ha de dar

conexement;

Pues vaya

            bulla, y alegria,

que es en aqueix dia

son Naxamentet.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Tot garridet

dona besadetas,

y fa mil festetas

ab ull alegret;

Discursiu

            el seu enteniment

te conexement

tant petitonet.

Mansbelletas Bialet,

que Deu es nat, &c.

 

Ab extrem goig

y extrema alegria

Joseph, y Maria

miran al Fillet;

Fillet hermos,

            (diuen) Sol celestial,

prenda sens igual

ja haveu nascudet.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Es Maria

Purissima Mare,

y putatiu Pare

Joseph el Vellet:

que devota,

            que santa es, y pia

Vostra Compañia,

ó bon Jesuset.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Tu veurás

á mil Angelets,

mil Serafinets

en el Betlemet:

Tots alegres

            ab celestials dansas

cantan alabansas

à son Señoret.

Mansbelletas Bielet

que Deu es nat, &c.

 

Tu veuràs

tambe en la Coveta,

que demunt payeta

te lo seu breset:

No ha volgut

            riquesas, ni argent,

per dar entenent,

que ha nascut pobret.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Un bouet

ab una Muleta

li fan caloreta,

li llevan el fret;

Fins, y tot

            los animalets

son obedientets

al Infantonet.

Mansbelletas Bielet,

que Déu es nat, &c.

 

            Al principi

jo hem vaig admirar,

que hajen de escalfar

al Deu petitet;

Perque tu sabs

            que el gran Rei del Cel

no pot patir gel,

no pot patir fret.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Mes despues

jo me repensat,

perque se, que és nat

com un homenet;

Per axo

han de fomentarlo,

y han de encalentarlo

en temps de invernet,

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Del orient

tres Reys poderosos

li donan gustosos

un rich presentet;

Per veurerlo

Reynes han passat,

haventlos guiat

un llumeneret.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Or, mirr<r>a, y encens

son el seu tribut,

y ab este attribut

mostran son coret;

Sant amor,

pura devoció,

y mortificacio

donan al Ninet.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Molts Pastors

van à visitarlo,

y para alegrarlo

tocan fabiolet;

Li van fent

rustica armonia

ab la xaremia,

y el tamborinet.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Tu veurás

molts de Pastorets,

que duen presentets,

à qual milloret;

Li tributan

gustos vaxallatge,

y alegre homenatge,

com a son Reyet

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Tu veuràs

una Pastoreta,

que una palometa

du ab un paneret;

Per mostrar

la seua sensillez,

y la candidez

del seu bon coret.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Anem pues

cantant, y sonant,

ballant, y saltant

á lo Betlemet;

y à gosar

en tan glorios dia

de la
Compañia

del bon Jesuset.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, &c.

 

Alabem

en Santa alegria

el Nom de Maria,

y el de son Fillet;

Juntament

lo Altissim poder

que se ha dignat fer

Nin tan precioset.

Mansbelletas Bielet,

que Deu es nat, etc