Compra de forment a causa de la mala anyada

Ihesus

 

Dimecres a XXVIII de juliol se congregaren en la sala los magnífichs
jurats ab los desús scrits per contractar del forment de la calavera qui és
vinguda la nit passada ab lo mercader genovès appel·lat Johan Batista di Negró.

 

Guillem Orvay, loctinent del magnífich governador; los batles de
appells e de pabordre, los jurats, lo veguer, quart jurat, Bernat Guillem,
mestre Bernat Aymarich, Thoni Vila, Johan Colomar.

Concordaren los magnífichs jurats ab consell e determinació dels damunt
vists ab lo dit micer Johan Batista di Negron, mercader, de comprar-li tot lo
càrrech del forment que ha aportat ab una calavera a raó de XIIII sous quortera
a orla de nau, net o scandellat, franch de imposició e franch al mercader de
totes despesas e han-li a donar o bestraure cent ducats de present e la resta a
quatre mesos primer vinent.

Testes predicti.

 

Diluns a II d’agost celebram consell secret usant de la provisió d’en
Bernat Ramon.

Los jurats, quart jurat, Francesch Tur, Bernat Guim, mestre Bernat
Aymarich, Toni Vileta, Luquí Torres, Johan Colomar.

 

Lo dia mateix fonch determenat, tots concordats, que lo forment que
fonch descarragat del galayó nisart qui surgí en lo present port ab voluntat e
consentiment,

desliberació del magnífich governador e ab los altres officials dels
senyors e ab alguns prohòmens e consellers qui aquella hora se pogueren haver,
vista la urgent necessitat de blats qui era en la present illa per la gran
secada e sterelitat qui és stada lo present any lo qual forment és stat
descarragat per virtut del privilegi real de vitualles que és stat ben fet, per
ço com fins en aquella hora no y ha arribat forment negú e per quant los
magnífichs jurats per los nòlits e porrata del preu d’aquells han bestrets cent
deu ducats d’or los quals ha prestats lo honorable en Parot Valls de dinés de
sa germana per ço com la universitat no té pecúnias per pagar e restituir al
dit Parot Valls, que sien manlevats a raó de censal del dit Parot Valls ab
auctoritat e decret de tots los officials dels senyors de la present illa
segons és dispost e ordonat per capítol e ordinació de regiment e que sien
manlevadors lo sènyer en Francesch Tur e Bernat Guillem, consellers del nostre
consell e los senyors de jurats fassen e fermen carta de gordar de dan als dits
manlevadors e que sia pres ab sagrament e homanatge aquell qui regirà lo dit
forment en poder dels dits manlevadors deposarà cascun disapte los diners que
haurà rebuts e quant tindran compliment de la dita quantitat que quiten lo dit
censal.

 

Lo dia mateix fonch determenat per lo dit consell, tots concordants,
que attès que dimecres proppassat que comtàvem XXVIII de juliol los magnífichs
jurats ab intervenció de la major part del 
consell ab lo lochtinent del governador Guillem Orvay e lo batle
d’appells del senyor reverendíssimo archabisbe e batle del senyor pabordre e lo
vaguer del  senyor archabisbe compraren
de micer Johan Batista de Nagró, mercader, sis-centas e set quarteres e cinch
almuts brut de forment a raó de XIIII sous quortera a horla de nau net y ab lo
scanday, franch d’imposició e de totes messions a pagar cent ducats de
comptants e la resta a temps de quatre mesos, que louen y aproven la dita venda
e han aquella per ben feta e que per pagar los dits cent ducats que·ls puxen
pendre de la taula de la sal, del dret de la bossa ab auctoritat e decret dels
senyors, per ço com al present la universitat no té ningunes pecúnies e que no
les hagen a menlevar a censal e lo qui regirà lo dit forment prest sagrament e
homanatge que los primers dinés qui procehiran del dit forment haia de posar en
poder dels bossers de la universitat per ço com hi ha urgent necessitat de
forments per la sterelitat de la anyada, inseguint la forma del capítol de micer
Trilles.