Compte de la feina de Mestre Joan Estelrich

Bm-1799a-7.6

Compta da la faina ha feta Mestra Juan Estelrich Farrer par mi Saño Don Guiem Torela Dia 16 Janer de 1799

Primo fer un clau nou de roda. 2 6

Dia 28 Janer fer una llanda nova pesa 8ll y mitga a rao da 5 sous la lliur 2ll. 2 6

Mes 4 claus nous y 5 adobats 1 8

Mes adobar un pañy dal tarat da Canat. 10

Dia 29 Janer fer un perny nou an guias y galat da la Calesa 10

Mes saldar unas dens da clau dal rabost. 2

Mes fer 4 genxos y 4 armelas par guarda mirais 2

Mes fer una cama da brila nova y adobar sa brila da mula. 9

Mes afagir fero a un arcat y saldar lo dal cotxo 10

Dia 6 Fabre fer una llanda nova pesa 7ll i mitga a rao da 5 sous la lliura 1ll. 17 6

Mes 4 claus nous y 2 adobats 10 8

Mes saldar un perñy y fer guias 1 6

————–

7ll 19 4

Mes adobar una brila y fer una cama nova da dita brila y duas baulas 9

Mes fer unas dens da una clau da fora 3

Dia 22 Fabre fer unas balañas novas da sa sañora 4

Dia 4 Mars fer un pany y clau da lloba par Bornata 2ll 2

Mes fer una varga par dita porta an barmelas y tot son ormatx 3

Mes adobar una aspasa. 6

Dia 22 Mars adobar un pañy y fer dens novas 3

Mes fer una clau nova da sa cria das canaris 3

Mes fer 2 claus nous da cotxo 5

Dia 6 Maix fer una varga nova par una frinestra da Bornata an barmelas

y baula 3ll 8

Mes fer 6 frontisas grosas a rao da 10 sous 3ll

Mes fer 8 frontisas mes patitas a rao da 8 sous 3ll 4

Mes fer 4 pañats da cop 1ll 4

Dia 8 Maix fer 14 claus nous da sa calesa 1ll 15

Mes fer un perñy nou an guias 8

Mes fer guias a 3 perñys y adobar duas planxas dal rodat. 4

———-

7ll 19 4

Mes fer una baldufella da rolo y un farlo 3

Dia 20 Maix fer una clau nova da un astudi 4

Dia 24 Maix fer 10 claus nous y duas baldufellas dal carro 1ll 10

Mes fer un perñy nou an guias y galat da darera. 15

Mes 8 claus adobats 2 8

Mes fer una baldufella nova da murtarat y un perñy da cap da fuel nou 6 6

Dia 1 Juñy fer una varga nova par una frinestra an barmelas y baula

Par Bornata 3ll 18

Mes 6 frontisas grosas a rao da 10 sous 3ll

Mes 8 frontisas a rao da 8 sous 3ll 4

Mes fer 4 pañats da cop. 1ll 4

Dia 3 Juñy gornir una cuba da sercols veis 12

Dia 10 Juñy fer un brasat dal pascante nou pesa 5ll a rao da 7 sous la lliura 1ll 15

Dia 15 Juñy fer una llanda nova pesa 9ll a rao da 5ll la lliura 2ll 5

Mes adobar una llanda y alargarla 4

Mes fer 14 claus nous y 22 adobats 2ll 2 4

————-

49ll. 12 10

Mes fer una araña nova dal carro 16

Mes adobar 3 arañas y fer langata nova. 6

Mes fer 8 claus da araña 4

Mes fer 31 claus da dos[1] docbes cada un par sas bandas 15 6

Mes fer guias a un perñy 1 6

Dia 4 Juriol fer 4 claus nous y una baldufella 12 6

Mes 8 claus adobats. 2 8

Mes 12 claus da 2 docbes 4

Mes fer 6 frontisas par una frinestra portal par Bornata a rao da

10 sous cada una 3ll

Mes fer 8 frontisas mes patitas a rao de 8 sous 3ll 4

Mes fer 4 pañats de cop 1ll 4

Mes fer una varga da dita frinestra 3ll 18

Mes 108 claus barcarols par clauar la faramenta 15

Mes 24 claus docbes 5

Mes 16 tatxas llergas 1 4

Mes fer 6 frontisas grosas par una frinestra. 3ll

Mes 8 frontisas mes patitas 3ll 4

Mes fer 4 panys da cop 1ll 4

Mes una varga da dita frinestra 3ll 18

Mes 108 claus barcarols 15

Mes 24 claus docbes y 16 tatxas llergas 6 4

—————-

77ll 9 8

Mes fer una clau nova a un pany da foraiat da Canat y adobar sas armelas 8

Mes fer una planxa da couera da sella y posar dos ratblons a un cabrastel. 7

Dia 22 Juriol saldar 2 perñys y fer guias 5

Mes adobar un pañy da un caxo da Canat 3

Dia 27 Juriol fer 6 feros da una carbonera par una frinestra pesan 17 ll a rao

da 4 sous la lliura 3ll 8

Dia 3 Agost fer duas frontisas par sa Carbonera 16

Mes fer un pany da cop par dita 6

Mes fer un bocado nou da brila da mula 12

Mes fer una faramenta da llit da fora 1ll 2

Mes fer 6 frontisas grosas par una frinestra portal grosas a rao da 12 sous

cada una 3ll 12

Mes 8 mes patitas a rao da 9 sous 3ll 12

Mes 4 pañats da cop 1ll 4

Mes una varga an barmelas y baula 3ll 18

Mes 108 claus barcarols par clauar la faramenta. 15

Mes 24 claus docbes 5

Mes 16 tatxas llergas 1 4

—————–

98ll 14

(…)

[1] Corregim nos.