Comptes per obres diverses

Ihesus

En nom da Déu sia e de la verga Maria.
Así apar tot lo que lo dit hobrer[1] he
hobrat.

 

Dimarts, a VIII d’abril comansí de hobrar
al mur d’an Johan Vileta

Ítem, per hun catiu he hun parell de mul×les per tirar manobra, per tot, set sous.
VII sous.

Ítem, per hun jornall de hun catiu per cavar terra, tres sous, fo lo dia matex. III
sous.

 

Dimecres, ha VIIII de abrill fan feyna dos catius en dues mul×las en lo mur d’en Rabassa.[2] X sous.

 

Digous, a X dal mes, per dos catius e dues mul×las per tirar manobra al mur d’en
Rabassa, per tot deu sous. X sous.

 

Divendres, a XI d’abrill fan fayna lo
mestre e lo ffadrí en lo mur d’en Johan Vileta, per tot VIIII sous.

Lo dia matex per dos catius e huna mul×la per tirar aygo e sarvir lo mestra, per
tot, VIII sous.

Ítem, per mon jornall, tres sous. III
sous.

Suma II lliures, X sous.

 

Dimecres, ha XXI de maig fan fay[n]a hun catiu e dues mul·les a la torra d’en Valantí per tirar
manobra, set sous. VII sous.

Lo dia matex per a cavar terra, tres
sous. III sous

 

Digous, a XXII de maig per hun catiu, II mul·les per tirar manobra a la dita hobra, set sous.
VII sous.

Ítem, per hun catiu per tirar, plagar
lossa, tras sous. III sous.

 

Divendres a XXIII de mag ffan fayna lo
mestra he al seu fadrí, nou sous. VIIII sous.

Ítem, per lo meu jornal d’astar sobra lo
mestre, III sous. III sous.

Lo dia matex per dos catius he huna mul·la per servir lo mestra e tirar aygo,
per tot. VIII sous.

Ítem, per dos liba[n]ts comprí de mossèn
Moner per dita hobra, vuyt sous. VIII sous.

Ítem més, per troyelles comprí per los
dits bastiments, VI (diners).

 

Disapta, a XXIIII de maig fan fay[n]a dos catius, huna mul·la a tirar manobra he aygo a la dita
hobra, VIII sous.

Ítem, per lo jornall dal mestra e un
ffadrí, nou sous. VIIII sous.

Ítem,
per lo meu jornal per astar sobra lo mestra, III sous.


[1] Corregim hober.

[2] Rassbassa