Construcció d’un forn de calç per a adobar la calçada vella

Huy dilluns que comptam
XVIII del mes de abril de 1569, congregats y ajustats dins la sala de la
present universitat los magnífics mossèn Bernat Castelló, mossèn Guillem
Roselló y mossèn Bernat Torres, jurats, lo
magnífic mossèn Vicent Andreu, quart jurat, e yo Miquel Joan, notari y scrivà de la present universitat, absent
lo discret mossèn Miquel Arabí, notari
y síndich per estar impedit de
malaltia, fonch determinat per
tots los sobre dits per lo necessari que y ha de fer un forn de cals per adobar la calsada vella, que per ço sia fet un
tall entre los abitans de la present vila com los de la part forana ja fan lo
que toca a ells y que cada hu que
acostuma de traure sal dega pagar
vuyt sous, dich VIII sous, y los
magnífics jurats tinguen loch y
poder de elegir una persona y que aquell tinga
càrrech de cobrar los dinés de cada hu
y pagar los qui treballaran y que si aparexerà als savis de consellers de anomenar home que tinga lo càrrech de cobrar dits dinés y pagar que l’anomenen, y fet lo forn de cals,
lo que restarà de dinés serviran per a pagar lo que tocarà als de la
vila.

 

Dits dia e any fonch determinat per los sobre dits que quatre quarteres de forment que·s són comprades a raó de XXXIIII sous per quartera ab
les despeses de moldre y altres que han servit per la caritat sien pagades dels
béns de la present universitat com cascun any se·s acostumat.

Que sia
fet conforme la proposició, loant aquesta
mot a mot com stà
possada.