Contracte per a fer un respatle

Bm-1516-7.4

              Die sabbati XX mensis septembris, anno a Nativitate Domini MDXI.

            Noverint universi quod nos
Anthonius de Verino, legum doctor, civis Maioricarum, parte ex una, et
Bartholomeus Pol, ligni faber, parte ex altera.

            Primo és stat pactat e
concordat entra les ditas parts que lo dit mestra Barthomeu Pol se obligua en
fer y obrar hun respalle de reura de Flandes en lo studi gran nou del dit
misser Verí, lo qual tendrà de larch de la porta de la finestra gran fins a la
finestra petita e serà de la forma, faysó, modo, obras, entrellaments segons la
mostra en tot y per tot que lo dit mestra Barthomeu ha dada y liurada al dit
misser Verí e ab tota perfecció.

            Item és stat pactat y
concordat que lo dit misser Verí dóna tot lo lenyam y clavó necessaris per dita
obra al dit mestra Bartomeu.

            Item és pactat y concordat
que en pagua y satisfacció de la dita obra lo dit misser Verí hage de paguar al
dit mestra Bartomeu vint-y-duas liures de mans y hun parell de borseguins e les
ditas vint-y-duas lliures se paguaran en la forma següent, ço és sis lliures
per dita de taula acabada la dita obra y aquella posada y mesa y no abans e les
setza lliures restants li hage de consignar sobra bons debitors e per exhigir
aquellas lo dit misser Verí li hage a dar procurador franch de levade les
altres despesas de la execució bestraurà lo dit mestra Barthomeu perquè ya les
cobrarà dels debitors.

                 Item és stat pactat que
hage a fer la dita obra lo més prest que pusca.

            Testes: venerabiles
Jacobus Castanyer, presbiter, et Joannes Font, mercator Maioricarum, in quorum
presencia ambo firmarunt.