Denúncia per difamació

Bm-1766-7.3

            Muy Illtre. Sr. Regent.
Partisip a V.S. M. I. com vuy sirca las nou del matí a comparegut devant de mi
Visens Rosselló fill de Antoni dient-me que Maria Esterellas donsella filla de
Ramon a mal famada a Fransina Rosselló la sua filla dient quasi a tot al potble
que dita me filla havia jagut ab un home y que ella lo havia vist un vespre que
jayan plagadas dita Maria y dita Fransina y axí demana que fasa dir a dita
Maria qui as al qui a jagut an dita Fransina par ravó que si as fadrí lay faré
casar y si’s casad vuy que sia castigad que jo som de sanch notble com as
notori; y an cas que dita Maria no justifich sar var daman que li torn la fama
y onra del modo que jo volré, de tot lo qual don part a V.S.M.I. para que an la
sua intel·ligènsia an man lo que dech practicar. Déu guard a V.S.M.I. y Buñola
als 5 fabré 1766. Súbdit de V.S.M.I. Gregori Esterellas escrivà real per lo Batle
Real.