Despeses a l’església

Ítem, a trenta de mayg conprí dues lanternes
per acompanyar nostre Senyor, sinch sous d’en Jordi Moner. V sous.

Ítem, a quinsa de juny adobà mestre Subirats les capes de brucat e de
caremàs e seda que ell comprà d’en Johan Sunyer per la festa de Corpu Christi
entra mans e tres sous de seda, VII sous.

Ítem, XX de juny al catiu de mestre Cassà
deu sous per fer quatre claus e adobar la tenquedura dels orgues, les dues
heren per los armaris de la custòdia e dels canalobres majós e les dues altres
per la libraria e manxes, X sous.

Lo dia matex doní a mestre Prats la creu mitgana per adobar-la e clavar
lo Ihesus e dobar nostra Dona e danagar-la, tot nou sous, VIIII sous.

Ítem, a V de julioll doní una bugada a fer a la muller d’en Johan
Cassà, madó Serra, VIIII sous.

Ítem, a XVIII de julioll doní ha hun sacilià per danagar los àngels a
nostra Dona e per tornar lo cap al Ihesus en presència de mossèn Abrí, onza
sous, XI sous.

Lo dia matex doní a mossèn Thoni Samar perquè recorregués los libres
que staven desligats e per hun cap dell de linyol prim per ligar els libres e
per una cuberta ha […] libre de sanyall, és per tot, XIII sous.

Suma III lliures, VIII sous.