Despeses per la celebració de festes a Pollença

Bm-1385-7.6

Item despaní antra lo jorn de Pasco, les dues
festes a pascues per donar a beure, a rafrascar als juglàs, a la gent qui vania
beura com avian ballat, entra pa, vi, un formatge, entra tot, divuyt sols, sis
diners.

            Item dissapte al primer jorn de abril, per manament dels senyors
jurats llogam lo rosí d’en Gabriel Mertorell y an Bernat Quart anà a Inca per
llogar I trompador y no’n poch aver, anà a Muro y llogà n’Armengol qui vench
tocar así, per tant com en Johan Desdé se’n a anat tocar Alcudia. Costà, lo
rosí, quatre sols.

            Item dimars de Pasco, a IIII de bril, per manament dels senyós
jurats, doní al damunt dit Armangol, trompador, per son selari qui li fo
promès, lo qual fo quinze sous menys de sos percasos, per tant qu’ych vangués.

            Item dimars, a IIII de bril, doní als senyós jurats los quals ells
donaren als frares del Carma per amor de Déu, per tant com hich avian astat en
la corema per confesar y per preycar, per tant com avian aut poch acaptiri en
las festas de Pasco. Los senyós jurats feran los de jutori trenta sols.

            Item dilluns, a XVII de bril hic demunt dit, per manament dels
senyórs jurats doní al senyor en Bernat Ner per la caramella que llogaren de
Johan Desdé, que la tocàs en Gordi Salisardo a las festes de Pasco, per tant
com en Gordi avia la sua Alcudia, sonà lo dit Desdé, spich V s.

            Item doní al damunt dit Bernat Ner per tant
com proveyí n’Armangol, trompador, de Muro, a las festas de Pasco com axi fo
compras com lo llogarem que’l aguessen a proveyir. Donili sinch s.

          Item dissapta de Singogesma qui aviam XX de matg, per manament dels
senyors jurats doní al sart d’en Nangarot per agranar la plasa dotze diners, I
s.

            Item sent demà qui fo lo jorn de Sincogesma per manament dels
senyors jurats doní a beura y a refrescar dematí y aprés dinar als juglàs y a
tots aquels qui ballavan y ancara a d’altres qui si mesclavan. Costà pa que
comprí de la flaquera, so és de la muller d’en Macdele: nou s.

            Item d’en Gabriel Tió I formatge dotze diners. Item vi d’en Pug i vanits a dos s. VIII d. lo cortó; costà vint i
tres sous, sis diners.
Leva
entre tot trenta y tres s. sis diners:

                                                                                                                              I
l., XIII s., VI.

(…)

                                                                                                                                       

              Item de manament dels jurats doní an’an Borell
tamorer per tant com vench tocar, así com los jurats lo si avian promesos vuyt
sous:                                                                                                                                                                     VIII s.

              Item dimars i divenres a XXX i XXXI de
mag sa feran los padrisos de la plasa.

(…)

           Item a XIIII del mes d’aguost par
manament dels senyós de jurats doní en Johan Siurana qua comprà dos pols qua
coragueran a madona santa Maria d’aguost:                                     

               III s.

              Item despaní per manaments dels senyors
da jurats el jorn de madona santa Maria d’aguost entra pa y vi, altras cosas y
loguer d’enpolas y loguer de quadaffos y loguer de gots, asò per dar a
rafrascar a tots cans na vanyan:                                                                                                                                                                      I l., VIII s.

          Item doní per manament dels senyors da
jurats qua loguaran en Borel par toquar el jorn de madona santa Maria da guost:                                                                                                                                                                             VIII s.

               Item dilluns a XXVII de noembra doní an
Gredolí…

      Item
li doní per mudar los osos de la balena del portal de la esgleya que’els mudi a
la paret de la sagrastia:                                                                                                                                                                          I s.

(…)

            Item
a XXVIII de satembre doní a la muler d’en Bernat Deulofeu per un paray de pols
que compram a sent Miquel per a corer:                                                                                                                                                                                 II s.

              Item dispany al jorn de sent Miquel
entra que feran agranar la plasa els jurats y loguer de ampolas y de gots y de
cadafos y una gerre que comprí y una dodsana de pa y a dar a beure an aquels
qui vanyan en los jurats com avyan balat:                                                                                                                                                                             XVIII s.