Despeses per obres a la Rectoria de l’església de Sant Antoni de Portmany

(…)

1737.
A Barthomeu Ferrer fill del obrer major, per haver traballat
cada dia en la torre a ont esta la escala per pujar dalt de la Yglesia, 16 lliuras.

Anthoni Ribas de Juan Boteret devia cobrar 80
lliuras de tot lo traball ha prestat en fer portas y finestras, y destas ne ha
cedit 40 a
favor del Glorios Sant Anthoni y nomes ne ha cobrat 40 en una quartera de blat.

1738. Per taulas per lo balcó y mans del mestre,
40 lliuras.

A Nicholau Rota Vella per taulas per fer
finestras, 42 lliuras.

A mestre Gario per fer finestras y portas y fonch
mantengut, 75 lliuras.

A mestre Anthoni Boter que traballa juntament ab
mestre Gario y fonch mantengut, 75 lliuras.

Per unas bigas de sivina y balustras per lo
balcó, a Lluch Parra, 20 lliuras.

A mestre Escandell per paredar prop de vint dias,
105 lliuras.

Al mateix mestre Escandell per dos jornals que
feu en la cuyna de dalt y en la de baix, 40 lliuras.