Despeses relatives al Sagnador de les Salines

Ítem,
doní en Romeu Marí per III vegades que en Berenguer Johan anà al Segnador
cavalcant ab lo seu mul a raó de II sous et fo le una com en Jacme Tores obrava
et l’altra com en Colom obrava et l’altra com en Pere de Pau hi obrà per
ensanyar l’obra, costà VI sous.

 

Ítem,
doní en Amer per tencar les portes del Segnador per so com feya levant, I sou,
VIII.

 

Ítem,
doní en Amer, que·ls jurats lo tramateren al Segnador per so com feya labeg que
obrís les portes, II sous.

 

Ítem,
los jurats ab d’altres anaren al Segnador com en Tores ach lexade l’obra et en
Colom hi devia anar et veyès que y avia molta aygua que no s’i poria obrar
perquè ho anaren veura, e costà que s’anaren là dinar en Guillem Castayó et en
Berenguer Joan et yo, Guillem Albert, et I masip d’en Bernat Ramon que y vench
per les portes qui eren agres et vench-hi en Jacme Tores. Costà pa, II sous;
costà viy, III sous; costà carn, IIII sous; costà II àzens, ab què en Guillem
Castayó cavalcà en la I
et l’altra portà la vianda, III sous; costaren II
hòmens
que amenam per assajar le hobra a raó de III sous, VI
[1] diners.
Suma per tot XVIII sous.

Suma VI lliures, VIIII sous.

 

Ítem,
doní en I sag qui avia sitat en Jacme Tores per los juratz que dóna acabament
al Segnador sinó que·ls ho farien ffer a son cost et a sa masió et el res que
acabament avia fet en so que avia promès, costà I sou.

 

Ítem,
doní en Franch picaperes per una mosa que féu una desà, altra delà al Segnador,
prop le mar per metra una porta que la alga no y entràs, costà VI sous.

 

Ítem,
en Guillem Castayó et en Berenguer Johan, jurats e yo anam al Segnador per
veÿtar la obra que·n Franch Colom feya et si feya so que sa pertenyia, anaren
dinar alà. Costà pa II sous, viy III sous, I corter de moltó IIII sous, VII diners ; I asa qui u duý I sou, I asa
que cavalcà en Castayó, I sou. Suma per tot XI sous, VII diners.

 

Ítem,
a XXXI de daembra tramís II
hòmens al Segnador, I meu et altra d’en Bernat Capelà
a raó de III sous,
per gitar molta alga que levant hi havia mesa, costà VI sous.

 

Ítem,
diluns a XXIII de ganer, los jurats a raquesta dels senyors tramateren en Pere
de Pau al Segnador ab VII
hòmens
qui prenien a raó de III sous, VI diners per hom, e feren II jorns, muntà X sous. Costà una
fembra
que·ls cuynava e·ls quardava le roba en una cova d’en Guillem Tores
a raó de I sou, IIII diners lo jorn,
munta los II jorns, II sous, VIII diners.
Costà una dotzena de sanayes, VI sous. Suma per tot III lliures, VII sous, VIII
diners

 

Ítem,
doní en Todoro
qui anà tencar les portes del Segnador per so com feya levant et fo a XXV de
ganer, II sous.

 

Ítem,
costà un sag, en Guillem, qui féu manament al setmanés que anasen al Segnador
per dues vegades com en Jacme Tores hi anava et per una vegade com en Pere de
Pau hi anà, so és, VIII dinés per cada vegada. Suma II sous.

Suma IIII lliures, XVI sous, III diners.


[1] segueix per error l’abreviatura de sous