Deute a la universitat d’Eivissa

Ihesus

Compte dels formanters Berenguer Torres e Berenguer Iohan.

Yo Berenguer Toras e Berenguer Johan, abitadós de Yvisa, formentés
l’any persent de la honiversitat de Yvisa, confessam en veritat, regonayam
deura a vosaltros, magnífichs mosèn Pera Belansat, Johan Ladó, Endreu Sala,
jurat l’any persent de la honiversitat de l’any persent, vuit-sentas
vuytanta-huna liura, sis sous, V dinés per mil tranta-sis quorteras, sinch
barcelles, hun almut forment net, lo qual compra lo sènyer Francesc Tur del
magnífich Alfonso [Roys], tresorer del sènyer[1] rey[2] per la huniversitat, lo
qual forment nosaltros avem donat al abitants a tot nòstron càrach ha rahó de
honsa dinés, que nosaltros avem aver[3] dels abitants per
quartera, evem-los donar almut per quartera axí com avem rabut e lo qual
forment avem a donar als abitant a pagar per tot lo mes de fabrer primer vinent
e pesat lo dit mes nosaltros som tenguts de [xecorar-ho] e donar-los a la
huniversitat ho alà hon los serà manat. E per qua és veritat fas lo present albarà
per mi e per mon companyó y de Berenguer Toras e Berenguer Johan, ascrit a tras
de noembra MDI, dich DCCCCLXXXI lliures, VI sous, V. DCCCLXXXI lliures, VI
sous, V.

 

Yo Berenguer Toras e Berenguer Johan, formentés l’any present de la
honiversitat de Yvisa, confesam a deura a vosaltres sobra dits magnífichs
jurats l’any present de dita honiversitat, quatra-sentes liuras, quatorsa sous,
sis dinés, dich CCCCXXX lliures, XIIII sous, VI, per sinch-sentas noranta
quarteras, IIII barcelles, II almuts que [avenirà vendas] de forment nat que
compràs de Johan Batista de Nagro, marcader, los quals aven a vendra ha raó de
XIIII sous, VII quartera, dich ha raó de quatorsa sous, set dinés quartera,
franchs, la honiversitat de formentatga

e ab lo formentatga ve a quinse sous e sis dinés la quartera e avem
donat almut per quartera com fos […] sis-centas set quarteres e V almuts, los
quals dinés avem a pagar segons tanor de l’alberà e per la veritat fas lo
present alberà de mà de mi Berenguer Toras a XX de noembra, any MDI. CCCCXXX
lliures, XIIII sous, VI.


[1] segueix ratllat treso

[2] segueix ratllat s

[3] segueix ratllat per [honsa de]