Donatius dels feligresos a la Mare de Déu del Roser (Sant Antoni de Portmany)

Per mitx cabrit, 2 lliuras y 10 sous.

Per un anyellet es vene de contant, 1 lliura y 11
sous

Per un cabridet, 2 lliuras y 10 sous

Per una sagaya, de contant, 8 lliuras

Per un formatge y un almut y mitx de faves, 3 lliuras
y 9 sous.

Per un forch de ais trague lo magnifich Joseph
Palerm, 2 lliuras y 15 sous.

Per mitxa ovella que es trague de contant, 3 lliuras
y 12 sous.

Per un porcell, 15 lliuras y 12 sous.

Per un almut de ciurons y un pollastre, 2 lliuras.

Per un almut de ciurons y un de pesols, 2 lliuras
y 7 sous.

Per un quartó de un pollí compra al pati Andreu
Ramon, 151 lliuras y 5 sous.

Per mitxa cabra trague Anthoni Ribas, 4 lliuras y
3 sous.

Per 3 formatxes de contant, 2 lliuras y 17 sous.

Per una boquera de sebas, 5 lliuras.

Per una torisa trague Gaspar Cardona, 4 lliuras y
18 sous.

Per deu almuts de guixas trague Joan Prats de
Nicolau Benimaymó, 12 lliuras.

Per dos pollastres de contant, 2 lliuras y 5
sous.

Per dos lliuras de mel trague Joan Rosselló Mestre,
2 lliuras y 4 sous.

Per mitx quartó de un cavallet tragué del pati la
viuda de Joan Tura, 75 lliuras.

Per un quartó de un pollí tragué Joan Rosselló de
Francesch Petit, 32 lliuras y 11 sous.

Per una porcella trague Francesch Serra, 5 lliuras
y 1 sou.

Per una polla y un pollastre y un almut de faves,
5 lliuras y 8 sous.

Per dos almuts de blat y un de guixas, 3 lliuras.

Per mitxa quartera de ordi, 7 lliuras y 10 sous.

Per dos lliuras de mel, 2 lliuras y 1 sou.

Per una barcella de blat trague Francesch Serra,
5 lliuras y 10 sous.

Per mitxa rova de figas trague Nicolau Torres, 1 lliura
y 7sous.

Per una barcella de guixas trague Maria Ribas, 6
lliuras y 11 sous.

Per un quarter de vi trague Anthoni Sala de
Anthoni Beya, 2 lliuras y 1 sou.

Per sis almuts de llegum, 6 lliuras y 16 sous.

Per una coca se vene de contant, 7 lliuras y 1
sou.

Per mitx quartó de una muleta trague la viuda
Tura y era sua propia, 84 lliuras y 1 sou.

Per un cistello de pomas, 2 lliuras y 50 sous.

Per una ruca, 82 lliuras.

Per mitx matcho que trague Juan Guerxo al pati de
Sant Josep y Ntra. Sra. del Roser de St Anthoni ho va guañar en Audiencia
verbal coram Rdo. Dre. Francesch Sayós Prev. Vicari General et Official per
haverseli promes antes de que es principias la Yglesia del Glorios Sant Joseph, 530 lliuras.

Per una gallina, 5 lliuras y 1 sou.

Per una mula vella, 12 lliuras y 5 sous.

Per un quintar de garrovas que trague Miquel
Rayo, 5 lliuras y 8 sous.

Per un cabrit que trague Antoni Señora, 3 lliuras
y 1 sou.

Per una torisa que trague Juan Ribas de Pere
Chancho, 5 lliuras y 6 sous.

Per un ters de un crestat que trague Nicolau
Prats de Francesch, 4 lliuras y 13 sous.

Per un quartó de una somera que trague al pati
Barthomeu Colomar alias Botin, 21 lliuras y 6 sous.

Per un moltonet venut al pati, 12 lliuras y 1
sou.

Per mitx quartó de un machet que se vene al pati,
propi de la viuda del Avi y lo trague Nicolau Prats de Lluch, 86 lliuras y 5
sous.

Per un quartó de un ruch que tragué al pati
Bernat Ramon, 32 lliuras y 2 sous.