Festes de l’Assumpció i Sant Miquel a Pollença

Bm-1469-7.6

Despesas de Nostra Dona de Guost.

Primo,
a XVI de guost, any dit, doní per manament dels senyós de jurats, a fra Miquel
hermità, per lo sermó de Ntra. Dona de guost:                                                                                                                                                                   vint
sous.

Yo, frare Michel
Gasch, hermità, confés aver rehebut de vós sènyer en Jaume Cerdà, clavari, XX
sous, per lo sermó de Ntra. Dona d’agost:                                                                                                                                                                       I
l.

Primo, comprí d’an
Miquel Soliveres tres barselles de xexa; costa deu sous:                                                               X s.

Item comprí sis
guerres de vi e mix de Pere… raó de setza, franch de sincla, leva set sous:                                        VII s.

Item comprí hun moltó
d’an Pere Lobera costa vint e sinch sous:                                                                          I
l., V s.

Item per prèsechs al
vespra a la cotlasió aprés la salve regina e al s’andamà, e raims e dos molons;
per tot, deu sous, honza diners:                                                                                                                                                             X
s., XI d.

Item, carabasses
condides:                                                                                                                                       IIII.

Item huna fogassa de
formatja, hun sou:                                                                                                                    I
s.

Item mix quarter de
vin blanch d’an Juhan Santacreu:                                                                                            I
s., VI.

Item, loguer de vidra
d’an Anthoni Mir e per un got que se tranchà, vuyt diners:                                                            VIII.

Item per vuyt siris
d’una liura cascún e dues liures candales, a raó de tres sous:

                                                                                                                                                                 I
l. XIII s. IIII.

Item per multura, de
molra al blat, divuyt diners e per coura les primas sis… diners de pabra…                                 II s. IIII.

Item doní hun caldarer qui astava a la botiga d’en
Alamany, per adobar la trompata de fer les crides, cotra sous, per manament
dels senyós de jurats:                                                                                                                                        IIII
s.

 

Despazas per la festa de Sant Miquel.

Item doní a fra Guaspar Juchglar del horda de sant
Domingo, per lo sermó de la festa del arcàngel sant Miquel: coranta sous.

Yo, fra Gaspar Jutglar, del orde de sant Domingo,
confés de haver rebut per mans del senyer en Jaume Cerdà, clavari, per lo sermó
de sent Miquel, II ll.
A XXX
de setembre del any MCCCC LXVIII.

Item comprí tres
barselles de xexa d’en Pere Rojer, per deu sous:                                                                              X s.

Item per vi, a la cotlasió
de la salve regina e al s’endamà:                                                                                    III
s., VI.

Item per mig guerra[1] de vin blanch, dos sous e sis:                                                                                                 II
s.

Item per un moltó d’en
Pere Lobera, vint e cotra cous:                                                                                         I
l., IIII s.

Item per
huna barzella de nous per la cotlasió de la salve regina e per una cotlasió del
… e los jurats e los juchglàs cotra sous com feren les alimares:                                                                                                                                              IIII
s.

Item per una
fogasa de formatja, catorza diners:                                                                                                III
s., VIII.

Item per
fruyta, salsa, pabre; tres sous, vuyt diners:                                                                                            III
s. VIII.

Item per la multura de
la mitja … quinza diners:                                                                                                      I
s. III.

Item per vuyt siris de
sara vermaya e per dues liures de candalas blanques:

Item doní al sànyer A. Lytera per la bèstia de manar lo frare e tornarlo a Mallorcha:


[1] Llegiu gerra.