Goigs a Sant Blai de Campos

Bm-1800*b-6.2

   Ab
respecte y humildat

venim á 
visitarvós;      

siau nostron advocat

sant Bláy mártir gloriós.

   Sebaste ciutat ditxosa,

lloch de vostron naxement

celebra alegrament

vostra vida portentosa;

vostro nom se veu honrat

 de tot homo virtuós,

siau nostron, &c.

   En la vostra juvintut

ja parexiau un sant,

cada passa aumentant

vostra gracia y virtut:

en la mes florida edat

serviau á Deu fervorós, &c.

   Sense
prelat ni pastó

vostra pátria s’encontrava,

 es poble á
Deu clamáva

los donás bon directó:

vos foreu lo enviat

d’aquell páre amorós, &c.

    Vostron
amor pastorál

á totom s’ estenia,

repertintlos cada dia

el pást espiritual:

fentvos vostra caridat

un bisbe molt cariñós; &c.

    En una cova escondít,

allá en el monte Arqueo,

fervorós com Eliceo

oraveu dia y nit,

orant
foreu encontrat

d’
uns infaels cazadors, &c.

   Per Jesucrist váreu sufrí

cruels
persecucions;

fám,
cadenas y grillons,

assots,
martiris sens fi.

Del
cel foreu confortat

en
mitx de tants de dolors, &c.

   Traentvos de se presó

y tirat dins una bása,

sens afonarvos cáp páse

camináveu sens temó;

demunt s’aygo assentat

predicaveu fervorós, &c.

   Un ángel vos avisá

que surtiseu d’aquel lago

la surtida tant d’estrágo

en el Jutge va causá,

que de rábia cegat

va maná degollarvós, &c.

   Estant vos para morí

demanáreu en el señó

remey pes mál de cañó,

y el vos vá concedí

per aquel qui confiat

vengués á invocarvós, &c.

   Ab el vostro poder tant

curáu tota malaltia,

feis miracles cada dia

dant
salut á tot malalt.

Metge de Deu enviat

poreu anomenarvós, &c.

   Cámpos be
pot beneí

aquell dia tant ditxos

en que sant tán poderós

per patró vá elegí;

puis en vos ha encontrat

un pare el mes amorós, &c.

 
 Los nostros antepasats

piament mos enseñáren

qu’ ab vos sempr’ encontraren

aygo en las cequedats

y que mos heu preservat

de tot mál contagiós, &c.

   La vostra má poderosa

segurs mos fá confiá

que nostra cullita será

abundant y copiosa:

ab esta seguredat

venim á suplicarvós, &c.

   El
sembrat qu’ está perdut

de rovey ó sequetat

se ha vist fructificat

per la vostra gran virtut:

bé lo ha ‘sperimentat

tot Cámpos invocantvós, &c.

   D’ en mitx d’ aquesta llanura

los nostros cámps mos gordáu

y nostro poble defensáu

de tristeza y amargura,

de pedra y tempestat,

de llámps y vent furiós, &c.

   Dáu consol y refrigeri

á nostros antapasats

qui ‘stán aquí enterrats

en aquest sant cementeri,

los cuals mos han enseñat

venir á visitarvos, &c.

   Dáu
gracia y sanitat

á vostros benafactós,

siau el séu advocat

sant Bláy mártir gloriós.