Goigs de Nostra Senyora del Puig de Monti-Sion (Porreres)

Bm-1853-6.2

Lo Ilustrisim y
Reverendisim Sr. D. Fr. Benito Pañellas y Escardó, Bisbe de Mallorca, concedí
cuaranta dias de perdó á tots los qui canten, rezan ú oygan estos goigs.

 

Del Cel sou
Emperadora,

Ab serafins al
entorn,

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

El Puig
de Monti-Sion.

(De qui
tracta la Escriptura)

Es el
Cèl pres en figura;

Y es
María, oh que gran nom!

Nostron
cor d’amor se fón,

Perque aqueix Puig
lo anemora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

També es
Cèl la vostra cara,

Mes los
ulls fletxas de amor

Qui
feren al pecador

Ab
misericordia rara:

Aquells
ulls y cara son

Causa
qu’el pecador plora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

Cuand
per culpas enutjad

Deu
envia’assots mortals,

Vos teniu
mèrits cabals

Perque
ems perdon aplacat:

Dels
assots la causa som,

Del perdó Vos mediadora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig de Monti-Sion.

En lo
infinit, que Deu pot,

Manau en
totas maneras,

Y la
vila de Porreras

Per’xò
en Vos ho espera tot:

Y com el
Rey Melsion,

Élla, en
jonolls, vos adora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

De 1′ aygua
necessitads,

Visitand vostra
Figura

Per Vos
l’ esperan segura,

Qu’ems don fruits y bons sembrads:

Y en los
demés mals del món

Sou nostra
consoladora;

Ajudaunos puys
Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

Aquí
gran Señora obrau

prodigis
y maravellas,

A vells,
joves y donzellas

Favors y
gracias donau:

De que
agraits deim tot hom,

Sou per
tots los bens la Aurora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

Dels Misioners
el fervor

Los
vostros elogis canta,

Perque
sa paraula santa

Convertesca
al pecador:

Des
qu’es sòl surt fins que es pon

Se
gracia per ells implora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

Des nostros pecats
contrits,

A Vos feim
depositari

De la
clau del sant Sagrari

Per estar en Cristo
units:

Ab
vostron amor consen

Es
fervor que mos millora;

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion.

Per Vos
esperàm victoria,

De
vostra ajuda y virtud,

Als
malalts sou la Salud;

A tots,
porta de la gloria:

De caura
en lo infernal forn

Siaunos
llibertadora,

Ajudaunos
puys Señora

Del Puig
de Monti-Sion

Los qui de Vos devots son,

Cantan tots ab veu sonora,

Que sou nostra ajudadora

Del Puig de Monti-Sion.