Goigs de Sant Llàtzer

Bm-1862-6.2

Gois
del gloriós Sant Llatze

 

  Tot es poble aquí postrad

vé per obsequiarvós:

Siau nostron advocad,

ó Sant Llatze gloriós.

 

  Cercant per tot un amig

qui
vos pogués sustentá,

vos
ne anareu á pará

á
las portas del mal ric,

pero
aquest tot furiós

no
us volgué fer caritad: etc.

 

  Foreu molt desgraciad

en
cuant á bens temporals,

pero
de bens eternals,

estiguereu
regalad;

per
sa vostra gran bondad

vareu
esser tan ditxós: etc.

 

  Sufrireu molts de torments

ab paciencia y gustós,

abandonad de sas gents;

sols un cá va curarvós

sas llagas, que sens piedad

vos davan tants de dolors: etc.

 

  Com
á descendent de Adam

per Cristo no redimid,

entregareu lo esperit

en el seno de Abraham;

vostra immensa caridad

tal lloc va destinarvos: etc.

 

  Prop
de Ciutad habitareu

per espay de molt de temps,

estimad de totas gents

pes favors qu’els alcansareu;

tots es mals sempre heu curad

venint á invocarvós: etc.

 

  Es
cegos y es tullids,

es coxos y es malalts

troban remey á sos mals,

y consol los afligids;

sempre amb el desgraciad

vos heu mostrad piadós: etc.

 

  Per
providencia admirable

aquí vos han aportad,

per esser nostro advocad

y per tots fervos amable;

des vostros benefactors

sereu aquí molt honrad: etc.

 

  Pregau per tots, Sant ditxós,

demanau en el Señó

que mos concesdesca es dó

de sabrer imitarvós,

per conseguir los favós

de la celestial bondad:

Siau nostron advocad,

ó Sant Llatze gloriós.