Inventari de l’alqueria de Son Ferragut (Sa Pobla)

Bm-1487-7.2


            Primerament, atrobí en la dita heretat una alcaria, tenguda sots alou i dreta senyoria i fadiga (de) l’honrat En Francesc Crespí. En la qual alcaria ha una sort tinguda sots alou del Reverendíssim Senyor Bisbe, i a cens de cinc sous. La qual sort dix lo dit Ferragut posseir per establiment a ell fet. Afronta dita alcaria de una part amb l’alcaria de Gayeta, i de part altra amb l’alcaria de Fangar, i de altra part amb l’alcaria de Jacme Cladera, i de part altra amb lo camí d’Alcúdia.

            Primo, fa dita alcaria a
N’En Rafel Despí, 4 Ll, 16 s.

            Item fa dita alcaria 20 s
als adniversaris de l’esglèsia de Muro.

            Item atrobí en la dita
heretat un rafal lo qual preten dit Ferragut -s’es comprat per ell e per sos
obs,- protestant dit Ferragut no li sia perjudici lo metre en lo adinventari
com de esser cosa sua pròpia, segons forma del contracte.

 

            Primerament atrobam a les
cases de la dita alqueria les coses següents.

 

            Entrant en lo porxo de la
dita alcaria:

 

            Primo una taula amb un
banc larg amb sos petges.

            Item un altre banc.

            Item sobre la taula una
anap d’argent.

            Item uns capsons de llana.

            Item una conque d’aram.

            Item un garbell nou.

            Item un cove bugader.

            Item un senaya de palma,
de dues barcelles.

            Item un almud.

            Item dos munts d’olives en
los quals digueren los testimonis haver tres truyades.

            Item una altra senaya de
dues barcelles.

            Item dins un armari
atrobam dues ampolles mitgenceres.

            Item dos cadafos d’aram.

 

            Item un saler de terra i
un setriy de vidre.

            Item unes estovalles
veyes.

            Item una tovayola veya
d’estopa.

            Item uns eixugamans veys.

            Item una estormia veya.

            Item un martell.

            Item dues gerres de dur
aigo.

            Item dos cuyator de colir
olives.

            Item dues àspies.

            Item un sedàs.

            Item unes estovales de
taula de bri i d’estopa, mitges estovales.

            Item un erer vey.

            Item una destral
mitgencera.

            Item un banc larg.

            Item un puat de li.

            Item unes bonetes veyes.

            Item dues lumeneres de
ferro.

            Item un calestó de ferro.

            Item una ferrera en la
qual havia dos martells de ferrar e unes estenalles veyes.

           

            Entrant en la cuina de
dita alcaria atrobam les coses següents:

            Primo una bota de mena
bladera, en la qual dix haver set quorteres de vena.

            Item una pastera amb sos
petges.

            Item un fenyedor.

            Item dues posts de pastar,
veyes.

            Item un sedàs nou.

            Item quatre cércols de
portadora, veys.

            Item un carretell vey,
petit.

            Item un gatzoll sens
mànec.

            Item uns capsons de
pastar.

 

            Item un banc vey, larg.

            Item un adoledor.

            Item un banc curt, vey.

            Item un murter de coure.

            Item un tayador gran de
fust.

            Item una dotzena
d’escudelles de terra verda.

            Item un murter de terra de
Barcelona.

            Item un librela de terra
verda.

            Item una caldera gran
veya.

            Item una altra mitgencera.

            Item uns ferros de foc,
mitgencers.

            Item uns altres
mitgencers.

            Item dues olles de coure,
de tenor de deu en dotze escudelles.

            Item una olla de coure
petita.

            Item un cernedor de
pastera.

            Item una conque veya
petita.

            Item un lumaner.

            Item una rova de pega.

            Item un ast de ferro.

            Item uns alambins.

            Item un cuyator de canyes
mitgencer.

            Item uns levadors de
ferro.

 

            Foren testimonis Jacme
Cladera de dita [vila] e Bartomeu Pasqual de la vila de Muro.