Inventari de les capelles del Castell de l’Almudaina de Mallorca

Bm-1361-7.2

             Draps vermells.

             Primerament
en la capella de madona Sancta Anna trobam V capes de cor de çendat vermell,
folrades de drap de li blau.

            Item
I vestiment complit de prevere del dit cendat vermell, ço es casulla, estola e
maniple ab camis blanc.

            Item
II vestiments ço es I de diaque, altre de sotsdiaque del dit cendat, ço es
camies romanes, estoles, maniples e cinyells, menys de dalmatiques.

            Item
II draps del dit çendat vermell ab fresadura qui solien estar e servir al altar
en loch de retaule alt.

            Item I tovallola d’evangeli del dit cendat
ab fresadura d’aur e flocadura verda e I cuxí del dit çendat ab semblant
flocadura.

            Item I pali d’altar del
dit cendat vermell ab semblant fresadura.

            Item I altre pali del dit
çendat, menys de fresadura.

            Item I frontal d’altar de fres d’or ample ab
flocadura de seda vermella.

            Item
I pali de vellut vermell ab senyals reyals e de la ciutat ab I frontal ab
semblants senyals qui no es acabat e es menys de flocadura.

 

            Draps verts.

            Item III capes de cor de çendat vert
ab fresadura d’or, folrats de drap vermell.

            Item I vestiment del dit çendat vert
de prevere ab paraments d’or, ço es casulla, estola, maniple, cinyell e camis
de drap de li.

            Item II vestiments, ço es I de
diaque, altre de sotsdiaque del dit çendat, complits, ço es dalmatiques,
maniples, cinyells e estola.

            Item un coxí d’altar del dit cendat e una
tovallola d’evangeli ab flocadura vermella.

            Item
I tros del dit çendat vert per adobar los dits vestiments.

            Item I pali del dit çendat ab
fresadura entorn e frontal vert e d’or ab flocadura verda.

            Item II draps d’altar del dit çendat
ab fresadures d’or qui solien servir en loch de retaule.

            Item II cortines entorn d’altar del
dit çendat vert sens fresadures.

            Item I drap de diaspre ab baboyins,
en loch de retaule.

            Item I drap de diaspre violat ab
fulles d’or qui es gran, en loch de retaule.